Open navigation

Công văn 235/LĐTBXH-ATLĐ ngày 16/01/2024 Hướng dẫn khen thưởng công tác An toàn vệ sinh lao động năm 2023

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 235/LĐTBXH-ATLĐ

V/v hướng dẫn khen thưởng công tác ATVSLĐ năm 2023

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2024 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2022, Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện khen thưởng công tác ATVSLĐ năm 2023, cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Các tập thể, cá nhân thuộc doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác bao gồm phòng, ban có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ.

II. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

2. Giấy khen của Cục trưởng Cục An toàn lao động.

III. TIÊU CHUẨN

Các tiêu chuẩn để xem xét khen thưởng đối với các hình thức khen thưởng về ATVSLĐ đối với các tập thể, cá nhân như sau:

1. Tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được tặng cho cá nhân, tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của đơn vị và đạt các tiêu chuẩn sau:

1.1. Đối với cá nhân:

Thực hiện đúng nội quy, quy trình, quy định về an toàn, vệ sinh lao động; không để xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động hoặc gây tai nạn lao động làm bị thương nhiều người hoặc chết người; đề xuất các kế hoạch, biện pháp triển khai thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động; có sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm cải thiện các điều kiện làm việc và ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua về an toàn, vệ sinh lao động.

1.2. Đối với tập thể:

- Hàng năm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật;

- Bố trí người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc thành lập bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động; phân công rõ chế độ trách nhiệm đối với từng cấp, từng bộ phận quản lý theo quy định của pháp luật;

- Có nội quy, quy trình sản xuất đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động;

- Thực hiện đúng và đầy đủ các chế độ, quy định về bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động theo quy định của pháp luật, cụ thể: Chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chế độ bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật; chế độ khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ; trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động; chăm sóc sức khỏe người lao động, phương tiện sơ cấp cứu theo quy định và duy trì thường xuyên việc kiểm tra đảm bảo sử dụng hiệu quả; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; khai báo, kiểm định các loại máy, thiết bị vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; thống kê, báo cáo định kỳ về công tác an toàn, vệ sinh lao động và tình hình sự cố tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định; thực hiện tự kiểm tra về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Trong 02 năm (đến thời điểm xét tặng), doanh nghiệp không để xảy ra tai nạn lao động chết người hoặc bị thương nhiều người (trừ trường hợp tai nạn giao thông nhưng được coi là tai nạn lao động theo quy định của pháp luật), không để xảy ra cháy nổ;

- Tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

Lưu ý:

- Năm 2022, 2023 tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng phải được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Không xem xét đối với các cá nhân, tập thể trong trường hợp sau đây:

+ Trong năm 2023 đã được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (trừ khen thưởng đột xuất).

+ Trong năm 2022 và năm 2023 đã được khen thưởng cấp Nhà nước (trừ khen thưởng đột xuất).

+ Những tập thể, cá nhân trong thời gian cơ quan có thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ.

2. Tiêu chuẩn xét tặng Giấy khen của Cục trưởng Cục An toàn lao động

2.1. Giấy khen để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

c) Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

d) Đạt các tiêu chuẩn về ATVSLĐ sau:

* Đối với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động: (Bao gồm: người làm chuyên trách, bán chuyên trách về ATVSLĐ của cơ sở; người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc) tham mưu, giúp người sử dụng lao động tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh các nội dung chủ yếu:

- Đề xuất các kế hoạch, biện pháp triển khai thực hiện đúng và đủ các văn bản pháp quy về ATVSLĐ; có sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm cải thiện điều kiện lao động và ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Thực hiện đầy đủ việc tự kiểm tra, giám sát công tác ATVSLĐ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Lập và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, sổ sách và tài liệu cần thiết có liên quan đến công tác ATVSLĐ theo quy định;

- Nắm chắc số lượng và tình trạng các loại máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATSVLĐ; có kế hoạch kiểm tra định kỳ và thực hiện đúng việc kiểm tra định kỳ các loại máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; có báo cáo về kết quả kiểm tra định kỳ, kiến nghị tham gia xử lý loại trừ các nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Tham gia đầy đủ các khoá huấn luyện ATVSLĐ theo quy định của pháp luật.

* Đối với người lao động trong các doanh nghiệp:

- Thực hiện nghiêm nội quy, quy trình, quy phạm ATVSLĐ, trong năm không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố máy, thiết bị, cháy, nổ nghiêm trọng, chết người;

- Sử dụng trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện phòng, chống cháy, nổ đúng mục đích và hiệu quả;

- Tham gia tích cực trong phong trào ATVSLĐ của doanh nghiệp; phát hiện và tham gia xử lý loại trừ các nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

* Đối với cán bộ quản lý điều hành doanh nghiệp:

- Tổ chức quản lý, thực hiện tốt các nội dung tiêu chuẩn khen thưởng của doanh nghiệp quy định tại điểm đ, khoản 2.2, Mục III của Công văn này.

- Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm cải thiện điều kiện lao động bảo đảm ATVSLĐ.

đ) Trong năm doanh nghiệp không để xảy ra tai nạn lao động chết người hoặc bị thương nhiều người (tai nạn giao thông được coi là tai nạn lao động không tính để xét khen thưởng); không xảy ra cháy nổ.

2.2. Giấy khen để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

b) Nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua;

c) Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm;

d) Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.

đ) Đạt các tiêu chuẩn về ATVSLĐ sau:

* Đối với doanh nghiệp:

- Hằng năm xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động trên cơ sở lấy ý kiến của Ban chấp hành công đoàn cơ sở;

- Có quy định phân công rõ chế độ trách nhiệm về ATVSLĐ đối với từng cấp, từng chức danh quản lý; có cán bộ chuyên trách hoặc bán chuyên trách làm công tác ATVSLĐ, có mạng lưới an toàn, vệ sinh viên, có lực lượng phòng cháy, chữa cháy hoạt động hiệu quả;

- Có nội quy an toàn, quy trình sản xuất an toàn, nhiều biện pháp và đầu tư để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động;

- Thực hiện đúng và đầy đủ các chế độ, quy định về ATVSLĐ theo quy định của pháp luật, cụ thể:

+ Chế độ bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật; khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ; trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện cấp cứu theo quy định và duy trì thường xuyên việc kiểm tra, đảm bảo sử dụng hiệu quả trang thiết bị lao động;

+ Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động;

+ Kiểm định các loại máy, thiết bị vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ;

+ Khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

+ Thực hiện tự kiểm tra về ATVSLĐ;

+ Thực hiện chế độ báo cáo về công tác ATVSLĐ theo quy định.

- Trong năm doanh nghiệp không để xảy ra tai nạn lao động chết người hoặc bị thương nhiều người (tai nạn giao thông được coi là tai nạn lao động không tính để xét khen thưởng); không xảy ra cháy nổ;

- Đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp;

- Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua đảm bảo ATVSLĐ, phát động Tháng hành động về ATVSLĐ.

* Đối với tập thể các phòng, ban:

- Có đủ các phương án đảm bảo an toàn lao động và có các biện pháp để tổ chức tốt các phương án đó; chấp hành nghiêm các nội quy, quy trình, quy phạm về ATVSLĐ theo quy định của pháp luật;

- Có an toàn viên, vệ sinh viên hoạt động tích cực, hiệu quả;

- Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động quy định; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng, bảo quản trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện phòng, chống cháy nổ, phương tiện cấp cứu;

- Tổ chức tốt chế độ tự kiểm tra về an toàn lao động, vệ sinh lao động, khắc phục kịp thời các nguy cơ sự cố về ATVSLĐ;

- Trong năm doanh nghiệp không để xảy ra tai nạn lao động làm chết người hoặc bị thương nặng nhiều người (tai nạn giao thông được coi là tai nạn lao động không tính để xét khen thưởng), không để xảy ra cháy nổ.

IV. TUYẾN TRÌNH KHEN THƯỞNG

Các tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng lập hồ sơ gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp xem xét, xác nhận vào báo cáo thành tích của tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng và lập hồ sơ gửi về Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Một số lưu ý:

- Hồ sơ xét khen thưởng về thành tích ATVSLĐ của tập thể, cá nhân gửi về Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoặc qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính) xét khen thưởng, tổng hợp và gửi về Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, khen thưởng theo quy định. Báo cáo thành tích theo mẫu số 01 kèm theo công văn này.

- Việc khen thưởng đối với cá nhân nước ngoài, hoặc tập thể có yếu tố nước ngoài: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đơn vị gửi tờ trình kèm theo danh sách đề nghị, báo cáo thành tích (theo mẫu số 02, 03 kèm theo công văn này) và ý kiến của cơ quan công an cấp tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

V. THỦ TỤC, HỒ SƠ VÀ HIỆP Y KHEN THƯỞNG

1. Các đơn vị đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bao gồm các hồ sơ sau: (1) Ý kiến hiệp y của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế khác đóng trụ sở làm việc (đối với những doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế khác do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị khen thưởng); (2) Ý kiến hiệp y của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đơn vị đóng trụ sở làm việc (đối với những doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế khác do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đề nghị khen thưởng); (3) Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền; (4) Xác nhận việc thực hiện chế độ bảo hiểm cho công nhân, người lao động; (5) Xác nhận đảm bảo môi trường trong quá trình sản xuất, kinh doanh; (6) Xác nhận việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và kết quả hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể (nếu tổ chức Đảng, đoàn thể sinh hoạt tại địa phương); (7) Đối với các doanh nghiệp thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước và Luật Kiểm toán độc lập phải có báo cáo kiểm toán của cơ quan kiểm toán có thẩm quyền xác nhận trong thời gian 05 năm trước thời điểm đề nghị khen thưởng, đối với doanh nghiệp không thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán trong báo cáo thành tích phải nêu căn cứ không thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán.

2. Về hồ sơ, thủ tục trình xét khen thưởng:

- Đối với Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi 02 bộ (bản chính), bao gồm: Tờ trình kèm theo danh sách, biên bản họp hội đồng thi đua, khen thưởng, báo cáo thành tích; văn bản hiệp y khen thưởng theo quy định tại khoản 1, Mục V của Công văn này; bảng tổng hợp đề nghị khen thưởng theo mẫu đính kèm (phụ lục 1) và các giấy tờ liên quan theo quy định.

- Đối với Giấy khen của Cục trưởng Cục An toàn lao động gửi 01 bộ (bản chính) bao gồm: Tờ trình kèm theo danh sách, biên bản họp hội đồng thi đua, khen thưởng, báo cáo thành tích, bảng tổng hợp đề nghị khen thưởng theo mẫu đính kèm (phụ lục 2) và các giấy tờ liên quan theo quy định.

VI. KHOẢNG THỜI GIAN ĐỂ TÍNH XÉT THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG

Khoảng thời gian tính xét khen thưởng như sau:

- Đối với Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Xét thành tích trong năm 2022, 2023.

- Đối với Giấy khen của Cục trưởng Cục An toàn lao động: Xét thành tích năm 2023.

VII. TỔ CHỨC TRAO THƯỞNG VÀ THỜI GIAN GỬI HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

Các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp lập hồ sơ khen thưởng theo tuyến trình gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 05/3/2024 (qua Cục An toàn lao động, địa chỉ: Tòa nhà làm việc liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, số 37 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Đồng thời gửi bản mềm phụ lục 01, 02 vào địa chỉ email: bsw.molisa@gmail.com.

Ban Chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ Trung ương sẽ lựa chọn một số tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc nhất trong số các tập thể, cá nhân được xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để trao tại Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024.

Các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp lựa chọn trong số những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu về ATVSLĐ để xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Giấy khen của Cục trưởng Cục An toàn lao động và tổ chức trao cho các tập thể, cá nhân thực sự tiêu biểu xuất sắc trong dịp phát động Tháng hành động về ATVSLĐ hoặc Lễ tổng kết công tác ATVSLĐ của Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp.

Lưu ý: Kể từ ngày 01/01/2024, Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2022 có hiệu lực thi hành, việc thực hiện các nội dung liên quan tới công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sẽ được thực hiện theo các hướng dẫn tại các văn bản mới.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục An toàn lao động, điện thoại 024.39364301) để cùng phối hợp, giải quyết.

Trân trọng./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Văn Thanh;
- Văn phòng Bộ;
- Tập đoàn, Tổng công ty thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Lưu: VT, ATLĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Lê Tấn DũngMẫu số 01

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ........../QĐ-UBND 

Tỉnh (thành phố), ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG ……………1

Tên đơn vị hoặc cá nhân và chức vụ, đơn vị đề nghị khen thưởng

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. THÔNG TIN CHUNG

- Đối với đơn vị: Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức; chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác...

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Báo cáo thành tích phải căn cứ vào mục tiêu (nhiệm vụ), các chỉ tiêu về năng suất, chất lượng, hiệu quả... đã được đăng ký trong đợt phát động thi đua hoặc chuyên đề thi đua; các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, dẫn đầu phong trào thi đua; những kinh nghiệm rút ra trong đợt thi đua....2 

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua;

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN3
(Ký, đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 4
(Ký, đóng dấu)

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG
(Ký, đóng dấu)

 

1 Ghi hình thức đề nghị khen thưởng. Chỉ áp dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương; trường hợp xuất sắc, tiêu biểu mới đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, trường hợp đặc biệt xuất sắc trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương.

2 Nếu là tập thể hoặc thủ trưởng đơn vị sản xuất, kinh doanh phải nêu việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan.

4 Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quanMẫu số 02

CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
 ---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……, ngày …. tháng …. năm 20….

 BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị tặng thưởng ………………
(Áp dụng đối với tổ chức)

Tên tổ chức: …………………………………………………………………..

(Ghi rõ đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH:

- Tên tổ chức nước ngoài: ............................................................................................. 

- Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................... 

- Điện thoại: ......................................................... Fax.: ................................................ 

- Địa chỉ, văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có): ............................................... 

- Địa chỉ trang thông tin điện tử: .................................................................................. 

- Quá trình thành lập và phát triển: ............................................................................. 

II. THÀNH TÍCH, ĐÓNG GÓP:

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

III. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC CƠ QUAN VÀ TỔ CHỨC CỦA VIỆT NAM GHI NHẬN:

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG
(Ký, đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị khen thưởng ……….(1)….………

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ tên (ghi đầy đủ bằng chữ in hoa): .......................................................................... 

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………Giới tính: ................ 

Quốc tịch gốc: ……………………………..Quốc tịch hiện nay: ............................ 

Hộ chiếu số: ....................................... có giá trị đến ngày ……./……../…….… 

Chức vụ - Nghề nghiệp: ................................................................................................. 

Ngày nhập cảnh Việt Nam từ ngày …../...../…..... đến ngày …../……/………

Mục đích nhập cảnh: ..................................................................................................... 

Nơi làm việc (tên cơ quan/tổ chức) ............................................................................. 

Địa chỉ tạm trú ở Việt Nam: .......................................................................................... 

Điện thoại liên hệ: …………………………………….. Email: ............................... 

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC - THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC (2)

- Thời gian công tác trước khi sang Việt Nam: Nêu tóm tắt quá trình tham gia các chương trình, dự án có liên quan đến công tác lao động, người có công và xã hội ở Việt Nam.

- Thời gian từ ngày.... /……/………. đến ngày ……/……./………: chức vụ, nơi công tác; nêu tóm tắt quá trình tham gia các chương trình, dự án ở Việt Nam, những đóng góp của cá nhân đối với sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội nói riêng và công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung.

III. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC CƠ QUAN/TỔ CHỨC CỦA VIỆT NAM GHI NHẬN (3)

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP
(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN XÁC NHẬN
(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú:

(1) Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng, Kỷ niệm chương. 

(2) Nêu rõ các mốc thời gian chính trong quá trình công tác của bản thân.

(3) Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam tặng thưởng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng năm, cơ quan ban hành quyết định).

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.