Open navigation

Quyết định 41/QĐ-BCĐXDTTTC ngày 15/03/2024 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế

BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG
ĐỀ ÁN TRUNG TÂM TÀI CHÍNH
KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/QĐ-BCĐXDTTTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2024

 QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG ĐỀ ÁN TRUNG TÂM TÀI CHÍNH KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG ĐỀ ÁN TRUNG TÂM TÀI CHÍNH KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, TP, CT, TN&MT, TT&TT, CA, QP;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các UBND: Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
 - Lưu: VT, KTTH (2b)

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
 Lê Minh KháiQUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG ĐỀ ÁN TRUNG TÂM TÀI CHÍNH KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ
(Kèm theo Quyết định số 41/QĐ-BCĐXDTTTC ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Trưởng Ban Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định nguyên tắc, chế độ làm việc; trách nhiệm của thành viên, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo; chế độ thông tin, báo cáo của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo).

Quy chế này áp dụng đối với thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế do Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2023.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thành viên Ban Chỉ đạo

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

Chương II

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 3. Nguyên tắc làm việc

1. Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các Ủy viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thảo luận công khai, đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, đề cao trách nhiệm của Trưởng Ban Chỉ đạo; Trưởng Ban Chỉ đạo là người quyết định cuối cùng đối với các vấn đề của Ban Chỉ đạo; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo được quyết định một số vấn đề cụ thể theo phân công, ủy quyền của Trưởng ban; các Ủy viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm triển khai công việc được phân công và chủ động chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước được giao trong quá trình xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế,

3. Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì các cuộc họp theo kế hoạch và triệu tập các cuộc họp đột xuất khi cần thiết, Trưởng ban có thể ủy quyền cho Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì các cuộc họp để thảo luận, quyết định một số vấn đề cụ thể thuộc nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

4. Các thành viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo; trường hợp do bận công tác quan trọng khác không thể tham dự họp, phải báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo và ủy quyền cho người đại diện có trách nhiệm dự họp; ý kiến của người dự họp là ý kiến chính thức của thành viên Ban Chỉ đạo.

5. Ban Chỉ đạo phân công từng thành viên chịu trách nhiệm: Đôn đốc các bộ, ngành, địa phương đề xuất và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, giải pháp trong quá trình xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

Điều 4. Chế độ làm việc, thông tin và báo cáo

1. Ban Chỉ đạo họp theo quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo. Ngoài việc họp trực tiếp để thảo luận, Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Ban Chỉ đạo, tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

2. Nội dung cuộc họp tập trung đánh giá nội dung và các đề xuất, giải pháp để xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam; báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các cấp có thẩm quyền đối với các vấn đề có liên quan trong quá trình xây dựng Đề án.

3. Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ từng thời điểm, Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo có thể đề xuất mời các tổ chức quốc tế, các công ty tư vấn quốc tế, lãnh đạo các tập đoàn, hiệp hội, doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham dự cuộc họp Ban Chỉ đạo theo quy định pháp luật.

4. Thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo tình hình triển khai nhiệm vụ, hoạt động được phân công thuộc trách nhiệm,; thẩm quyền và lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan mình để xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng thời, chủ động báo cáo những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Báo cáo của các thành viên Ban Chỉ đạo được gửi tới Trưởng Ban Chỉ đạo, đồng thời gửi tới Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo để theo dõi, tổng hợp chung để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Chương III

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 5. Trách nhiệm của Trưởng Ban Chỉ đạo

1. Quyết định và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ đạo theo nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo được ban hành tại Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Chỉ đạo, điều hành thống nhất, toàn diện các hoạt động của Ban Chỉ đạo; xem xét, quyết định kế hoạch triển khai của Ban Chỉ đạo; trực tiếp chủ trì các cuộc họp Ban Chỉ đạo; phân công, ủy quyền cho Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp thảo luận, quyết định một số vấn đề cụ thể thuộc nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo khi cần thiết.

3. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; cho ý kiến về các cơ chế, chính sách cần thiết phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện để xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

4. Ủy quyền cho Phó Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc các Ủy viên Ban Chỉ đạo giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban Chỉ đạo khi cần thiết.

Điều 6. Trách nhiệm của Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

1. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giải quyết một số nhiệm vụ cụ thể liên quan đến tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo theo phân công, ủy quyền của Trưởng Ban Chỉ đạo.

2. Tham mưu, đề xuất Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì các cuộc họp đột xuất để giải quyết những vấn đề phát sinh, các đề xuất, kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế trong quá trình xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

3. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo điều phối, đôn đốc, theo dõi, đánh giá tình hình tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo đã được thông qua.

4. Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, tài liệu và đề xuất thành phần tham dự cáo cuộc họp của Ban Chỉ đạo; chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo khi được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công, ủy quyền.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc trách nhiệm của Ban Chỉ đạo được Trưởng ban giao.

Điều 7. Trách nhiệm của Ủy viên Ban Chỉ đạo

1. Ủy viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Ý kiến tham gia của các Ủy viên là ý kiến chính thức của cơ quan, tổ chức nơi công tác.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của bộ, ngành, địa phương và nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan mình trong quá trình xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

3. Sử dụng bộ máy của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao; phối hợp và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ.

4. Tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban Chỉ đạo và chuẩn bị nội dung, tài liệu theo quy định hoặc theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo. Trường hợp không thể tham dự phiên họp thì phải báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo và ủy quyền cho người đại diện có trách nhiệm dự họp thay.

Điều 8. Trách nhiệm của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo; có trách nhiệm tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo, cụ thể:

1. Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều 15 Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ và khoản 3, Điều 4 Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Giúp Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo và đôn đốc Ủy viên Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.

3. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất với Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo các chủ trương, định hướng, kiến nghị bổ sung, sửa đổi hoặc xây dựng mới cơ chế, chính sách, giải pháp trong quá trình triển khai xây dựng Đề án Trung tâm tài chính quy mô khu vực và quốc tế và các hoạt động liên quan khác.

4. Trong trường hợp cần thiết, đề xuất Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo về các giải pháp cụ thể để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng Đề án Trung tâm tài chính quy mô khu vực và quốc tế.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

6. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo được làm việc với các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển tham gia triển khai xây dựng Đề án Trung tâm tài chính quy mô khu vực và quốc tế và các hoạt động liên quan khác.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các thành viên Ban Chỉ đạo trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này.

2. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện Quy chế, trường hợp phát sinh bất cập, vướng mắc và phải bổ sung, sửa đổi Quy chế, trên cơ sở đề xuất của thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.