Open navigation

Quyết định 582/QĐ-BTNMT ngày 11/03/2024 Kế hoạch năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Quyết định 06_QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 582/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2024

 QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2024 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/QĐ-TTG NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022 - 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ về việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo;

Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo;

Căn cứ Quyết định số 291/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây viết tắt là Kế hoạch).

Các đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 291/QĐ- BTNMT ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và nhiệm vụ năm 2024 được giao tại Kế hoạch này.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Chính phủ Trần Lưu Quang (để b/c);
- Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công An; Bộ TT và TT; Bộ Xây dựng;
- UBND các tỉnh, TP. trực thuộc TW (để p/h);
- Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Sở TN&MT các tỉnh, TP. trực thuộc TW (để t/h);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ (để t/h);
- Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT;
 - Lưu: VT, CĐS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Trần Quý KiênKẾ HOẠCH NĂM 2024 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/QĐ-TTG NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022 - 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 03 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2024, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI

1. Mục đích

Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp để đạt được các mục tiêu được giao trong Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây viết tắt là Đề án 06/CP); Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo (sau đây viết tắt là Chỉ thị 04/CT-TTg) và các nhiệm, yêu cầu của Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây viết tắt là Tổ công tác).

2. Yêu cầu

Kế hoạch được xây dựng bám sát Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022, Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch hoạt động, nhiệm vụ giao của Tổ công tác. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 291/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây viết tắt là Quyết định số 291/QĐ-BTNMT) và xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể năm 2024, xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện, đảm bảo tính hiệu quả, khả thi cao.

3. Phạm vi

Kế hoạch này triển khai áp dụng tại các đơn vị thuộc Bộ, địa phương và bộ, ngành có liên quan.

II. NỘI DUNG

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án 06/CP; Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện các nhiệm vụ được giao của Đề án 06/CP và nhiệm vụ cụ thể năm 2024, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

Các nội dung nhiệm vụ cụ thể; thời hạn thực hiện nhiệm vụ; đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị phối hợp thực hiện nhiệm vụ và căn cứ xác định nhiệm vụ được xác định tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 291/QĐ-BTNMT và các nhiệm vụ được giao của Kế hoạch; đưa các nhiệm vụ này vào Kế hoạch công tác năm 2024 của đơn vị; lập dự toán ngân sách, triển khai nhiệm vụ được giao theo quy định.

2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm làm đầu mối trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, chính sách được giao tại Quyết định số 291/QĐ- BTNMT ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

3. Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai là đơn vị đầu mối chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, kiểm tra, đôn đốc các địa phương xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai theo đúng quy định để đảm bảo thống nhất khi thực hiện tích hợp cơ sở dữ liệu đất đai của địa phương vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và kết nối, chia sẻ với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương; triển khai đào tạo, chuyển giao, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương.

4. Cục Chuyển đổi số và Thông tin Dữ liệu tài nguyên môi trường là đơn vị đầu mối phối hợp với Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, các địa phương trong quá trình tổ chức xây dựng, triển khai phần mềm hệ thống thông tin đất đai và hạ tầng công nghệ thông tin cho các địa phương; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức tích hợp cơ sở dữ liệu đất đai của địa phương vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương; tổ chức theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Lãnh đạo Bộ, Tổ công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Đề án 06 để báo cáo Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông… định kỳ và theo yêu cầu.

5. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kinh phí thực hiện đối với các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. Trên cơ sở đó, bố trí nguồn kinh phí ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và nguồn khác theo quy định của pháp luật./.PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH NĂM 2024 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/QĐ-TTG NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 2022
 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số 582/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 03 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

TT

Nội dung thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm

I

XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH, QUY ĐỊNH

1.

Xây dựng Kế hoạch năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 triển khai thực hiện Đề án số 06/CP.

Cục Chuyển đổi số và Thông tin Dữ liệu tài nguyên môi trường (Cục CĐS&TTDL TNMT).

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ TN&MT.

Tháng 3/2024

Quyết định của Bộ trưởng.

2.

Công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) phạm vi quản lý của Bộ TN&MT đủ điều kiện thực hiện DVCTT toàn trình.

Cục CĐS&TTDL TNMT;

Văn phòng Bộ.

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ TN&MT.

Tháng 3/2024

Quyết định của Bộ trưởng.

3.

Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Nghị quyết số 175/NQ- CP ngày 30/10/2023 của Chính phủ Phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Cục CĐS&TTDL TNMT.

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ TN&MT.

Tháng 3/2024

Quyết định của Bộ trưởng.

4.

Xây dựng, hoàn thiện quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật các CSDL về tài nguyên và môi trường bảo đảm kết nối, liên thông dữ liệu.

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ TN&MT.

Cục CĐS&TTDL TNMT.

Năm 2024 và các năm tiếp theo

Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng.

5.

Tiếp tục rà soát, đề xuất trình các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo kết quả rà soát văn bản phục vụ triển khai Đề án 06/CP.

Vụ Pháp chế.

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ TN&MT.

Năm 2024

Văn bản hành chính, báo cáo.

6.

Hoàn thành đơn giản hóa thủ tục hành chính và giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư tại 19 Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ, phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Vụ Pháp chế; Văn phòng Bộ.

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ TN&MT.

Tháng 3/2024

Báo cáo rà soát gửi Bộ Tư pháp (văn bản số 02/TCTTKĐA ngày 02/01/2024).

7.

Rà soát, hoàn thiện chính sách có liên quan đến việc giải quyết TTHC liên thông về Cấp Giấy phép nhận chìm ở biển và Giao khu vực biển được giao tại Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 422/QĐ- TTg).

Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Cục B&HĐ VN); Văn phòng Bộ.

Cục CĐS&TTDL TNMT.

Năm 2024

Văn bản quy phạm pháp luật, quy định liên quan.

II

PHỤC VỤ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG, QUẢN TRỊ NỘI BỘ

1.

Đôn đốc, hỗ trợ hoàn thành triển khai dịch vụ công của Đề án 06/CP đối với các địa phương chưa thực sự vận hành, chưa phát sinh hồ sơ (còn 5 địa phương).

Cục CĐS&TTDL TNMT.

Văn phòng Bộ; Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai (Cục ĐK&DLTTĐĐ); Các Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN&MT).

Tháng 4/2024

 

2.

Đôn đốc, hỗ trợ triển triển khai tích hợp, liên thông, cung cấp 02 dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đất đai theo Quyết định số 422/QĐ-TTg (còn 5 địa phương).

Cục CĐS&TTDL TNMT.

Văn phòng Bộ; Cục ĐK&DLTTĐĐ; Các Sở TN&MT.

Tháng 4/2024

 

3.

- Tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, liên thông nhóm thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển và thủ tục giao khu vực biển, sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển” theo Quyết định số 422/QĐ-TTg.

- Triển khai tích hợp, liên thông, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Cục B&HĐ VN;

Vụ Môi trường;

Văn phòng Bộ.

Cục CĐS&TTDL TNMT.

Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường;

Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học; Vụ Pháp chế.

Văn phòng Bộ;

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ TN&MT.

Tháng 6/2024

 

4.

Hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ.

Cục CĐS&TTDL TNMT.

Văn phòng Bộ;

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ TN&MT.

Năm 2024

 

5.

Hoàn thành số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và kết nối Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ TN&MT với Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công.

Cục CĐS&TTDL TNMT.

Văn phòng Bộ;

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ TN&MT.

Năm 2024

 

III

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐẤT ĐAI, KẾT NỐI VỚI CSDL QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ

1.

Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ Công tác triển khai thực hiện xây dựng,hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Cục ĐK&DLTTĐĐ;

Vụ Tổ chức cán bộ;

Cục CĐS&TTDL TNMT.

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ, bộ ngành, địa phương.

Đã hoàn

thành

 

2.

Xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý, quy định kỹ thuật phục vụ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu đất đai với các CSDL quốc gia, chuyên ngành.

Cục ĐK&DLTTĐĐ;

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất (Cục QH&PTTNĐ);

Vụ Đất đai.

Cục CĐS&TTDL

TNMT;

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;

Các Sở TN&MT.

Năm 2024

 

3.

Đầu tư hạ tầng CNTT, an toàn thông tin phục vụ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, kết nối với CSDL, hệ thống thông tin của các Bộ, ngành, địa phương.

Cục CĐS&TTDL TNMT.

Cục ĐK&DLTTĐĐ;

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;

Các Sở TN&MT.

Năm 2024

 

4.

Xây dựng, thử nghiệm, vận hành phần mềm hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu (MPLIS) phục vụ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Cục CĐS&TTDL TNMT.

Cục ĐK&DLTTĐĐ;

Cục QH&PTTNĐ;

Các Sở TN&MT.

Năm 2024

 

5.

Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương, Bộ ngành có liên quan tổ chức triển khai xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Cục ĐK&DLTTĐĐ; Các Sở TN&MT.

Cục CĐS&TTDL

TNMT;

Cục QH&PTTNĐ;

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

2024-2025

 

6.

Hoàn thiện nhiệm vụ triển khai thí điểm làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai.

 

 

 

 

-

Hoàn thành thí điểm làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai tại 04 đơn vị cấp huyện thuộc tỉnh Hà Nam (02 huyện), thành phố Hà Nội (02 huyện); tổng kết nhiệm vụ thí điểm làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai.

Cục CĐS&TTDL TNMT.

Cục ĐK&DLTTĐĐ;

Sở TN&MT Hà Nội;

Sở TN&MT Hà Nam;

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

Tháng 4/2024

 

-

Đề xuất phương hướng, giải pháp làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia kết nối với CSDL QG về dân cư.

Cục CĐS&TTDL

TNMT;

Cục ĐK&DLTTĐĐ.

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công an, Bộ Xây dựng, các địa phương.

Tháng 6/2024

 

IV

HOÀN THIỆN HỆ SINH THÁI PHỤC VỤ KẾT NỐI, KHAI THÁC, BỔ SUNG LÀM GIÀU DỮ LIỆU DÂN CƯ

1.

Triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Cục CĐS&TTDL TNMT.

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

Năm 2024 và các năm tiếp theo

Theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 175/NQ-CP của Bộ TN&MT.

2.

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Cục ĐK&DLTTĐĐ;

Cục CĐS&TTDLTNMT.

Các Sở TN&MT;

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công an.

Thường xuyên

Kết nối được đưa vào sử dụng.

3.

Kết nối, chia sẻ, sử dụng dữ liệu chuyên ngành liên quan đến con người với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tổng cục Khí tượng Thủy văn;

Các Cục trực thuộc Bộ.

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công an.

Thường xuyên, theo nhu cầu thực tế

Kết nối được đưa vào sử dụng.

4.

Phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia xây dựng phương án đồng bộ dữ liệu con người theo phạm vị quản lý của Bộ TNMT về Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Cục CĐS&TTDL TNMT.

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

2024

Theo kế hoạch của Trung tâm dữ liệu quốc gia.

5.

Phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Bộ Thông tin và truyền thông triển khai giải pháp đánh số nhà, đánh số và gắn biển số nhà, xây dựng CSDL địa chỉ số.

Cục CĐS&TTDL

TNMT;

Cục ĐK&DLTTĐĐ;

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

2024

Theo kế hoạch của Bộ Xây dựng.

6.

Nâng cấp, hoàn thiện an toàn thông tin, hạ tầng kỹ thuật đáp ứng hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại công văn số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 về việc hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 và công văn số 708/BTTTT-CATTT ngày 02/03/2024 v/v sửa đổi, thay thế nội dung về an toàn, an ninh mạng tại Công văn số 1552/BTTTT-THH.

Cục CĐS&TTDL TNMT.

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

2024

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.