Open navigation

Công văn 866/BKHĐT-ĐKKD ngày 01/02/2024 Đồng bộ thống kê hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 866/BKHĐT-ĐKKD

V/v đồng bộ, thống kê hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2024

 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được phản ánh, kiến nghị của một số tỉnh, thành phố về khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc đồng bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (Cổng DVCQG) dẫn đến hồ sơ quá hạn, không chính xác, ảnh hưởng đến việc thống kê Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo Quyết định số 766/QĐ-TTg[1].

Để giải quyết vấn đề này, sau khi thống nhất với Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về việc thống kê hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công như sau:

Đối với trường hợp 01 hồ sơ (dịch vụ công) đăng ký doanh nghiệp bao gồm nhiều TTHC nhưng có 01 kết quả giải quyết, khi thống kê trên Cổng DVCQG thì chỉ thống kê là 01 TTHC của hồ sơ đó[2].

Ngoài ra, trong trường hợp cần thống kê chi tiết từng TTHC để phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước khác, các địa phương có thể sử dụng dữ liệu Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chia sẻ qua Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) và Trục liên thông văn bản quốc gia (VDXP) theo hướng dẫn tại Văn bản số 448/BKHĐT-ĐKKD[3].

Xin thông báo để Quý Ủy ban nhân dân biết và triển khai thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- TTCNTT&CĐS, VPB;
 - Lưu: VT, ĐKKD (TH, TTHT).HH69.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG Trần Duy Đông

 


[1] Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

[2] Ví dụ: 01 hồ sơ đăng ký thay đổi gồm 03 TTHC (Thủ tục đăng ký thay đổi tên; Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ; Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật) trả ra 01 kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đối với hồ sơ này, chỉ thống kê là 01 hồ sơ tương ứng với 01 TTHC”.

[3] Văn bản số 448/BKHĐT-ĐKKD ngày 16/01/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bổ sung tài liệu kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.