Open navigation

Công văn 1037/TCT-PC ngày 15/03/2024 Thẩm định hồ sơ hoàn thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1037/TCT-PC

V/v thẩm định hồ sơ hoàn thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 3098/CTHN-KK ngày 16/01/2024 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc thẩm định hồ sơ hoàn thuế TNCN nộp thừa. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Chương VIII Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 quy định về thủ tục hoàn thuế.

- Tại Mục 2, Chương V Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế do nộp thừa.

- Tại Khoản 4, Điều 2 Quy trình hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 679/QĐ-TCT ngày 31/5/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế hướng dẫn:

“4. Thẩm định hồ sơ hoàn thuế: Thẩm định đối với hồ sơ thuộc diện phải thẩm định theo quy định tại Quy chế cấp ý kiến pháp lý dự thảo đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và thẩm định dự thảo văn bản hành chính do cơ quan thuế các cấp ban hành kèm theo Quyết định số 1033/QĐ-TCT ngày 01/06/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung (nếu có).”

- Tại Điểm d, Khoản 3, Điều 3 Quy chế cấp ý kiến pháp lý dự thảo đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và thẩm định dự thảo văn bản hành chính do cơ quan thuế các cấp ban hành ban hành kèm theo Quyết định số 1033/QĐ-TCT ngày 01/6/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế hướng dẫn:

“3. Dự thảo văn bản hành chính do cơ quan Thuế các cấp ban hành, bao gồm:

3.1. Dự thảo quyết định ban hành quy chế, quy trình nghiệp vụ.

3.2. Dự thảo văn bản hành chính về các nội dung:

...d) Hoàn thuế (trừ hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân có số tiền thuế đề nghị hoàn từ mười triệu đồng trở xuống)....”

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, đề nghị Cục Thuế thực hiện thẩm định hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định không phân biệt trường hợp hồ sơ hoàn thuế thuộc trường hợp hoàn thuế trên tờ khai quyết toán thuế hay hoàn thuế do nộp thừa khác.

Về Hệ thống Quản lý thuế tập trung (Hệ thống TMS) đang kiểm soát trường hợp hoàn thuế nộp thừa khác (trạng thái thẩm định 11), Tổng cục Thuế ghi nhận vướng mắc của Cục Thuế để nâng cấp hệ thống TMS cho phù hợp với quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế Thành phố Hà Nội được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên:
- Phó TCTrg Mai Sơn (để b/c)
- Các Vụ: KK, DNNCN, CNTT (để biết);
- Cục Thuế các tỉnh., TP trực thuộc TW;
 - Lưu: VT, PC(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Nguyễn Minh Thao

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.