Open navigation

Công văn 1055/TCT-CS ngày 19/03/2024 Giải đáp chính sách lệ phí trước bạ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1055/TCT-CS

V/v giải đáp chính sách lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2024

 Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Cát Tường
(Địa chỉ: Số 789 Ấp mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 06/2024/CV-CTGG ngày 10/01/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Cát Tường về miễn LPTB đối với diện tích đất được Nhà nước giao đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà theo quy hoạch dưới hình thức phân lô bán nền. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 1 Điều 3; điểm c khoản 3 Điều 10 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ;

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất hoặc cho thuê theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng (không phân biệt đất trong hay ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất) để chuyển nhượng, bao gồm cả trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng để tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư xây dựng nhà để chuyển nhượng thì được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất.

Trường hợp tổ chức nêu trên thực hiện chuyển nhượng (bán) đất nền trong dự án được giao để đầu tư kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu mua mà phù hợp quy định pháp luật về đất đai thì tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng đất nền phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu chủ dự án đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để sử dụng đất cho nhu cầu của mình hoặc cho để cho thuê thì chủ dự án phải nộp lệ phí trước bạ đối với diện tích đó.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh Bình Phước;
- Cục QLGSCST, Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.