Open navigation

Công văn 1108/TCT-TTKT ngày 21/03/2024 Hoàn thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1108/TCT-TTKT

V/v hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1684/CTNDI-TTKT3 ngày 12/03/2024 của Cục Thuế tỉnh Nam Định đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH TG Trading VN, mã số thuế: 060122137, địa chỉ: 74 Vũ Trọng Phụng, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có Công văn số 2099/TCT-KK ngày 26/5/2023 và Công văn s 5004/TCT-TTKT ngày 9/11/2023 hướng dẫn công tác hoàn thuế GTGT.

Đối với hồ sơ hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH TG Trading VN, đề nghị Cục Thuế tỉnh Nam Định căn cứ các quy định tại Luật Quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn thi hành và nội dung hướng dẫn nêu tại các Công văn nêu trên để xử lý hồ sơ hoàn thuế theo đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, TTKT

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC THANH TRA - KIỂM TRA THUẾ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Tiến Trung

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.