Open navigation

Công văn 1229/TCT-KK ngày 27/03/2024 Hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1229/TCT-KK

V/v hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1002/CTTTH-NVDTPC ngày 30/6/2023 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu của Công ty cổ phần sợi Phú Bài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 13 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2013/QH13);

Căn cứ khoản 2 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 100/2016/NĐ-CP);

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;

Về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu Tổng cục Thuế đã có công văn số 734/TCT-CS ngày 16/03/2023 trả lời Cục Thuế các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Sóc Trăng, Quảng Nam, Bạc Liêu, Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.

Về hướng dẫn kê khai kết chuyển số thuế GTGT đầu vào dùng cho dự án đầu tư trên Tờ khai 02/GTGT sang Tờ khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh (mẫu 01/GTGT), Tổng cục Thuế đã có công văn số 4161/TCT-KK ngày 26/10/2018 trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội, công văn số 4394/TCT-KK ngày 24/11/2022 trả lời Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

Về hướng dẫn xác định số thuế GTGT được hoàn cho hàng hóa xuất khẩu, Tổng cục Thuế đã có công văn số 271/TCT-CS ngày 17/01/2018 trả lời Công ty TNHH Thương mại XNK Sông Ngân, công văn số 5255/TCT-CS ngày 16/12/2019 trả lời Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, Công ty TNHH Long An GWFNV, Công ty TNHH Đông Phương Vũng Tàu.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế căn cứ các quy định, hướng dẫn tại các văn bản quy phạm pháp luật, nghiên cứu, tham khảo các công văn nêu trên và căn cứ tình hình thực tế để hướng dẫn người nộp thuế thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Mai Sơn (để báo cáo);
- Vụ: PC, CS (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK2b.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
 Lê Thị Duyên Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.