Open navigation

Công văn 1324/TCT-CS ngày 01/04/2024 Chính sách thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1324/TCT-CS

V/v chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024

 Kính gửi: Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Năng lượng mặt trời BOVIET Hải Dương
(Đ/c: B6.1, Khu Công nghiệp Cộng Hòa, Phường Cộng Hòa,
 TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 0101/BOVIETHD2024 ngày 22/1/2024 của Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Năng lượng mặt trời Boviet Hải Dương (sau đây gọi là Công ty BOVIET Hải Dương) về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế;

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất 0%:

Căn cứ khoản 2 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung khoản 3 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0%;

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 26 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định riêng áp dụng đối với khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất;

Căn cứ khoản 2 Điều 9, Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về thời điểm lập hóa đơn và xử lý hóa đơn có sai sót;

Căn cứ khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Về vướng mắc liên quan đến việc áp dụng thuế suất thuế GTGT, Cục Thuế tỉnh Hải Dương đã có công văn số 16157/CTHDU-XTHT ngày 28/11/2023 trả lời Công ty BOVIET Hải Dương.

Trường hợp Công ty BOVIET Hải Dương được hưởng chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất kể từ thời điểm mục tiêu đầu tư thành lập doanh nghiệp chế xuất được ghi tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và bên bán đã lập hóa đơn GTGT cho Công ty với thuế suất thuế GTGT 10% thì hai bên thực hiện điều chỉnh hóa đơn đã lập theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và kê khai bổ sung theo quy định tại Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Về vướng mắc liên quan đến điều kiện kiểm tra giám sát hải quan thuộc thẩm quyền của cơ quan Hải quan, đề nghị Công ty BOVIET Hải Dương xin ý kiến của cơ quan Hải quan quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty BOVIET Hải Dương được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Cục Thuế tỉnh Hải Dương;
- Vụ/ đơn vị: PC, KK&KTT;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.