Open navigation

Công văn 483/BHXH-TCCB ngày 28/02/2024 Thông tin việc tổ chức các lớp ôn tập chuẩn bị kiến thức kỳ tuyển dụng viên chức không đúng quy định của Ngành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 483/BHXH-TCCB

V/v thông tin việc tổ chức các lớp ôn tập chuẩn bị kiến thức kỳ tuyển dụng viên chức không đúng quy định của Ngành

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2024

 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 11/01/2024, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam tổ chức thi tại khu vực miền Nam năm 2024, theo đó BHXH Việt Nam đã có Thông báo số 290/TB-HĐTD ngày 31/01/2024 về việc công bố danh mục tài liệu ôn tập vấn đáp (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam tổ chức thi tại khu vực miền Nam năm 2024 để thông báo tới các thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức chủ động ôn tập theo danh mục tài liệu kèm theo thông báo.

BHXH Việt Nam không tổ chức các lớp ôn tập trước khi tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức. Tuy nhiên, qua nắm bắt thông tin, tại BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là BHXH tỉnh), hiện nay có hiện tượng một số cá nhân, đơn vị thông báo tổ chức một số lớp học ôn tập (online) có thu tiền không đúng quy định của Ngành, ảnh hưởng tới tâm lý của thí sinh và ảnh hưởng tới tính nghiêm túc của kỳ tuyển dụng viên chức. Vì vậy, BHXH Việt Nam đề nghị Giám đốc BHXH tỉnh thực hiện những nội dung sau:

1. Thông báo, quán triệt đến các thí sinh tham dự kỳ thi không tham dự ôn tập tại các lớp học nêu trên để tránh mất tiền và không đạt hiệu quả.

2. Quán triệt đến các công chức, viên chức và người lao động trong Ngành BHXH không tham gia tổ chức các lớp ôn tập và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc nếu gây dư luận, ảnh hưởng không tốt đến việc tổ chức kỳ tuyển dụng. Trường hợp phát hiện rõ hành vi, đối tượng lừa đảo thì báo cáo cơ quan chức năng để xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

3. Thông báo công khai nội dung công văn này trên cổng thông tin điện tử của BHXH tỉnh để công chức, viên chức và các thí sinh được biết.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo để BHXH tỉnh được biết và tổ chức thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc (để b/c);
- Trung tâm Truyền thông (để p/h);
- BHXH các quận, huyện, thị xã, thành phố;
 - Lưu: VT, TCCB.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
 Nguyễn Hữu Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.