Open navigation

Công văn 958/TCHQ-GSQL ngày 08/03/2024 Thuê kho ngoài của doanh nghiệp chế xuất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 958/TCHQ-GSQL

V/v thuê kho ngoài của DNCX

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2024 

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;
- Công ty TNHH Nissei Electric Việt Nam.
(Lô 95, 96, 97, 98 Đường số 4 và Lô 41A Đường D, KCX Sài Gòn Linh Trung, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 06-24/CV-Nissei ngày 18/01/2024 của Công ty TNHH Nissei Electric Việt Nam về việc thuê kho bên ngoài để lưu giữ nguyên liệu, vật tư, thành phẩm của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) của Công ty TNHH Kho vận Linker tại địa chỉ: Số 324, Đường tỉnh 743A, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương. Căn cứ quy định tại Điều 60 Luật Hải quan, Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/05/2022 của Chính phủ, Điều 28a Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11 /03/2021 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan, Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính; trên cơ sở đánh giá nhu cầu thuê kho bên ngoài của Công ty và điều kiện kho dự kiến thuê tại Biên bản số 01/GSQL-GQ2 ngày 02/02/2024, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Công ty TNHH Nissei Electric Việt Nam được thuê kho của Công ty TNHH Kho vận Linker tại địa chỉ: Số 324, Đường tỉnh 743A, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương; diện tích kho 1.000 m2 để lưu giữ nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất và thành phẩm do Công ty sản xuất. Công ty không được thực hiện sản xuất tại kho này; thời hạn thuê kho tính từ thời điểm ban hành công văn này đến hết ngày 17/01/2025. Trường hợp hết thời hạn thuê kho theo phê duyệt và Công ty vẫn còn nhu cầu thuê kho, Công ty phải có đề nghị bằng văn bản kèm theo hồ sơ và gửi về Tổng cục Hải quan chậm nhất 30 ngày trước khi kết thúc thời hạn thuê kho.

2. Hoạt động đưa vào, đưa ra, lưu giữ nguyên liệu, vật tư, thành phẩm tại kho Công ty thuê tại địa chỉ số 324, Đường tỉnh 743A, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh và Cục Hải quan tỉnh Bình Dương. Công ty có trách nhiệm quản lý, theo dõi hàng hóa đưa vào, đưa ra kho thuê, báo cáo tình trạng hàng hóa nhập, xuất, tồn kho cho Chi cục Hải quan quản lý DNCX theo quy định tại Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Nguyên liệu, vật tư, thành phẩm khi vận chuyển từ Công ty TNHH Nissei Electric Việt Nam đến kho thuê để lưu giữ phải có đầy đủ chứng từ theo quy định hiện hành.

3. Đối với việc quản lý hàng hóa gửi tại kho thuê bên ngoài DNCX

- Yêu cầu Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Hải quan quản lý DNCX thực hiện:

+ Tăng cường kiểm tra, giám sát, đối soát số liệu quản lý hàng hóa tại kho thuê bên ngoài DNCX của Công ty; quản lý, theo dõi hàng hóa đưa vào, đưa ra kho thuê bên ngoài DNCX theo báo cáo định kỳ của doanh nghiệp;

+ Xây dựng phương án, bố trí phân công cụ thể nhân sự quản lý hàng hóa tại kho thuê bên ngoài DNCX của Công ty; thường xuyên rà soát, đối chiếu thông tin hàng hóa đưa vào, đưa ra kho thuê bên ngoài DNCX với các thông tin theo dõi quá trình hoạt động của DNCX để kịp thời phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, rủi ro;

+ Thực hiện kiểm tra đột xuất tình trạng hàng hóa gửi kho khi có dấu hiệu nghi vấn hàng hóa gửi kho không đúng hoặc tự ý tiêu thụ nội địa hàng hóa gửi kho.

- Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bình Dương chỉ đạo các đơn vị liên quan:

+ Xây dựng phương án, bố trí phân công cụ thể nhân sự quản lý hoạt động tại kho thuê bên ngoài DNCX của Công ty;

+ Tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ giám sát, kiểm soát đối với kho thuê bên ngoài DNCX để kịp thời phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, rủi ro. Trường hợp phát hiện dấu hiệu thì phối hợp với Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh kiểm tra đột xuất tình trạng hàng hóa gửi kho hoặc kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp theo quy định;

Trong quá trình hàng hóa gửi kho nếu phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương và Công ty TNHH Nissei Electric Việt Nam biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TCT Nguyễn Văn Thọ (đẻ b/c);
- Cục Điều tra chống buôn lậu (để thực hiện nghiệp vụ);
- Cục Quản lý rủi ro (để thực hiện nghiệp vụ);
 - Lưu: VT, GSQL (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Bắc Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.