Open navigation

Công văn 1178/TCT-CS ngày 25/03/2024 Hóa đơn điện tử

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1178/TCT-CS

V/v hóa đơn điện tử.

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2024

 Kính gửi: Công ty TNHH Kỹ thuật T&D.
(34/36 Đào Tấn, P. Cống Vị, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội)

Trả lời văn bản số 1711/CV-TNDE-2024 ngày 17/01/2024 của Công ty TNHH Kỹ thuật T&D về hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về thời điểm lập hóa đơn;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thời điểm xác định thuế GTGT;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về lập hóa đơn;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 6 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về xử lý chuyển tiếp.

Đề nghị Công ty TNHH Kỹ thuật T&D căn cứ quy định trên và tình hình thực tế của đơn vị để thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH Kỹ thuật T&D được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ PC;
- Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS (4b). 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.