Open navigation

Công văn 12445/CTHN-TTHT ngày 14/03/2024 Chính sách thuế đối với văn phòng luật sư nước ngoài tại Việt Nam

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12445/CTHN-TTHT

V/v chính sách thuế đối với văn phòng luật sư nước ngoài tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2024

 Kính gửi: Chi nhánh Văn phòng Luật sư Ying Ke
Thành phố Bắc Kinh tại Hà Nội
(Địa chỉ: Lô A1 L3-04+05, Tòa A1 Dự án Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu,
 phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.
 MST: 0110565926)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được Công văn số 02/CV-YKHN.2024 và Công văn số 03/CV-YKHN.2024 của Chi nhánh Văn phòng Luật sư Ying Ke Thành phố Bắc Kinh tại Hà Nội (sau đây gọi tắt là Chi nhánh) hỏi về chính sách thuế đối với văn phòng luật sư nước ngoài tại Việt Nam, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp và Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp:

+ Tại Khoản 1 Điều 2 quy định về người nộp thuế TNDN:

“1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:

a) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Chứng khoán, Luật Dầu khí, Luật Thương mại và các văn bản quy phạm pháp luật khác dưới các hình thức: Công ty cổ phần; Công ty trách nhiệm hữu hạn; Công ty hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân; Văn phòng Luật sư, Văn phòng công chứng tư; Các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh; Các bên trong hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí, Xí nghiệp liên doanh dầu khí, Công ty điều hành chung.

d) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú tại Việt Nam.

Cơ sở thường trú của doanh nghiệp nước ngoài là cơ sở sản xuất, kinh doanh mà thông qua cơ sở này, doanh nghiệp nước ngoài tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, bao gồm:

- Chi nhánh, văn phòng điều hành, nhà máy, công xưởng, phương tiện vận tải, hầm mỏ, mỏ dầu, khí hoặc địa điểm khai thác tài nguyên thiên nhiên khác tại Việt Nam;

- Địa điểm xây dựng, công trình xây dựng, lắp đặt, lắp ráp;

- Cơ sở cung cấp dịch vụ, bao gồm cả dịch vụ tư vấn thông qua người làm công hoặc tổ chức, cá nhân khác;

- Đại lý cho doanh nghiệp nước ngoài;

- Đại diện tại Việt Nam trong trường hợp là đại diện có thẩm quyền ký kết hợp đồng đứng tên doanh nghiệp nước ngoài hoặc đại diện không có thẩm quyền ký kết hợp đồng đứng tên doanh nghiệp nước ngoài nhưng thường xuyên thực hiện việc giao hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ tại Việt Nam.

Trường hợp Hiệp định tránh đánh thuế hai lần mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết có quy định khác về cơ sở thường trú thì thực hiện theo quy định của Hiệp định đó:

e) Tổ chức khác ngoài các tổ chức nêu tại các điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều này có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa hoặc dịch vụ, có thu nhập chịu thuế.

…”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Chi nhánh Văn phòng Luật sư Ying Ke thành phố Bắc Kinh tại Hà Nội (cơ sở thường trú tại Việt Nam) có thu nhập chịu thuế TNDN (từ hoạt động tư vấn pháp luật và thực hiện các dịch vụ pháp lý) thì thuộc đối tượng nộp thuế TNDN theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

Nội dung vướng mắc của Chi nhánh về hạch toán kế toán, đề nghị Chi nhánh liên hệ với Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán để được hướng dẫn.

Đề nghị Chi nhánh Văn phòng Luật sư Ying Ke thành phố Bắc Kinh tại Hà Nội căn cứ các quy định của pháp luật được trích dẫn nêu trên và đối chiếu với tình hình thực tế của Chi nhánh để thực hiện đúng theo quy định.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, nếu có vướng mắc đề nghị Chi nhánh tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh Kiểm tra thuế số 1 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Chi nhánh được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT1;
- Phòng NVDTPC;
- Website Cục Thuế;
 - Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hồng Thái

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.