Open navigation

Công văn 1292/TCT-DNNCN ngày 29/03/2024 Quy định về hóa đơn của nhà cung cấp nước ngoài

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1292/TCT-DNNCN

V/v quy định về hóa đơn của nhà cung cấp nước ngoài

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

 Kính gửi: Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc
Địa chỉ: T18, Center Building, số 1, đường Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 80/2022/CV-ĐXMB/PKT ngày 23/11/2022 của Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc đề nghị hướng dẫn vướng mắc quy định về hóa đơn của nhà cung cấp nước ngoài.

Căn cứ quy định tại Điều 2 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn đối tượng áp dụng hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện để khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 và Điều 1 Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều 76, Điều 77, Điều 78, Điều 79 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính quy định về nhà cung cấp ở nước ngoài.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Cục Thuế TP Hà Nội đã có hướng dẫn tại Công văn đến số 44297/CTHN-TTHT ngày 09/9/2022, đề nghị Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc nghiên cứu hướng dẫn và thực hiện theo quy định.

Nếu còn vướng mắc phát sinh, đề nghị NNT liên hệ với Cục Thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn thực hiện theo quy định và thực tế phát sinh.

Tổng cục Thuế thông báo để quý đơn vị được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hà Nội (để biết và hướng dẫn doanh nghiệp);
- Vụ CS, PC (TCT);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD, CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Tạ Thị Phương Lan

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.