Open navigation

Công văn 952/BHXH-GĐĐT ngày 10/04/2024 Công khai kết quả thuốc trúng thầu được thanh toán từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị định 24_2024_NĐ-CP

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 952/BHXH-GĐĐT 

V/v công khai kết quả thuốc trúng thầu được thanh toán từ nguồn quỹ BHYT theo quy định tại Nghị định số 24/2024/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024 

Kính gửiBảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(Sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh)

Thực hiện quy định tại điểm b khoản 4 Điều 94 Nghị định số 24/2024/NĐ- CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục thực việc công khai giá từng loại thuốc trúng thầu được thanh toán từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế của từng bệnh viện, địa phương, Bộ Y tế trên Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Để thông tin được công bố chính xác, kịp thời, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến, BHXH các tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Thông báo để Sở Y tế, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khai thác thông tin tại địa chỉ https://baohiemxahoi.gov.vn/; mục Văn bản -> Kết quả thuốc trúng thầu; tài liệu hướng dẫn sử dụng cung cấp trên giao diện phần mềm.

2. Cập nhật danh mục thuốc mua sắm theo kết quả đấu thầu tập trung cấp địa phương lên phần mềm Giám định theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Quy trình Giám định bảo hiểm y tế ban hành theo Quyết định số 3618/QĐĐ-BHXH của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

3. Đề nghị cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cập nhật danh mục thuốc trúng thầu thuộc phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế lên Cổng tiếp nhận ngay khi có kết quả lựa chọn nhà thầu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin cập nhật.

4. Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật kết quả đấu thầu tập trung thuốc quốc gia và đàm phán giá ngay khi có kết quả trúng thầu, công bố kết quả đấu thầu thuốc trên Cổng Thông tin điện tử theo quy định.

Đề nghị BHXH các tỉnh nghiêm túc thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được hướng dẫn giải quyết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Bộ Y tế;
- TTMS tập trung thuốc quốc gia;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị: CNTT, CSYT, TTTT;
 - Lưu: VT, GĐĐT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Đức Hòa

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.