Open navigation

Quyết định 521/QĐ-UBND ngày 15/02/2024 Quy chế phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 521/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2024

 QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008.

Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 06 năm 2012;

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo; Nghị định số 70/2021/NĐ-CP 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo; Thông tư số 13/2023/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến giấy tờ công dân tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành;

Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế quản lý kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 492/TTr-SVHTT ngày 30 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Quyết định này bãi bỏ Chỉ thị số 25/2014/CT-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tăng cường công tác quản lý về hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các Sở, ban ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- UBMTTQVN TP;
- Thành viên UBNDTP;
- Ban VHXH HĐND TP;
- VPUB: các PCVP;
- Các Phòng NCTH;
 - Lưu: VT, (VX/Ha).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Dương Anh ĐứcQUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Kèm theo Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung phối hợp và trách nhiệm của các Sở, ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện về quản lý, cấp phép, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm quảng cáo ngoài trời, quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng, công nghệ thông tin và trên môi trường mạng).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Công tác phối hợp đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, đúng chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ được giao của mỗi cơ quan Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

2. Đảm bảo tính khách quan, đồng bộ, thường xuyên, kịp thời và hiệu quả trong các hoạt động phối hợp.

3. Phối hợp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mỗi Cơ quan, đơn vị; đối với những vấn đề còn ý kiến khác nhau hoặc vượt thẩm quyền, cơ quan chủ trì có trách nhiệm tổng hợp báo cáo, đề xuất trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

4. Cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì nhiệm vụ phối hợp phải chịu trách nhiệm xuyên suốt, đến cùng về chất lượng và tiến độ tham mưu nhiệm vụ đó và đảm bảo tuân thủ đúng quy định; không được đùn đẩy trách nhiệm lên cơ quan cấp trên; chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan để tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

5. Cơ quan, đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm xác định rõ nội dung cần lấy ý kiến, gửi đầy đủ hồ sơ; nêu rõ chính kiến và thẩm quyền ban hành khi trình Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định. Các cơ quan, đơn vị phối hợp chịu trách nhiệm trả lời đầy đủ, có chính kiến đối với các nội dung theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị chủ trì.

6. Trong quá trình phối hợp, nếu có nội dung liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, đơn vị chuyên ngành, nhưng cơ quan, đơn vị chuyên ngành không phối hợp, phối hợp thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ theo Quy chế này sẽ chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố và chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật. Cơ quan tham gia các hoạt động phối hợp được phép từ chối phối hợp nếu nội dung đề nghị phối hợp không liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan phối hợp.

7. Đảm bảo tuân thủ thời hạn trả lời ý kiến theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ hoặc theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên. Các cơ quan được đề nghị phối hợp phải thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, không đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau.

Điều 4. Phương thức phối hợp

1. Trao đổi bằng văn bản, thư điện tử (không quá 15 ngày làm việc kể từ thời điểm cơ quan chủ trì ký gửi văn bản đề nghị phối hợp). Đối với các yêu cầu phối hợp đột xuất để đảm bảo kịp thời công tác, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có thể trao đổi trực tiếp thông qua gặp gỡ, điện thoại, email công vụ nhưng sau đó phải thực hiện bằng văn bản.

2. Tổ chức đoàn khảo sát thực tế hoặc tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra của các đoàn công tác liên ngành theo quy định.

3. Tổ chức các cuộc họp liên ngành định kỳ, đột xuất; tổ chức hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết.

4. Báo cáo hàng năm (trước ngày 31/12) về nội dung quản lý, phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Quy chế này về Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp.

5. Cử nhân sự phối hợp

a) Khi phát sinh công việc cần phối hợp, bên yêu cầu phối hợp có thể đề nghị cử nhân sự tham gia phối hợp. Văn bản đề nghị gồm: mục đích, nội dung, yêu cầu phối hợp, cách thức phối hợp. Cơ quan, đơn vị được đề nghị phối hợp có trách nhiệm cử nhân sự theo đúng yêu cầu và tạo điều kiện để nhân sự được cử tham gia phối hợp hoàn thành nhiệm vụ.

b) Trường hợp bên được đề nghị phối hợp không cử được nhân sự tham gia phối hợp theo yêu cầu thì phải có văn bản trả lời, trong đó nêu rõ lý do.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP

Điều 5. Quản lý hoạt động quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

1. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì, đầu mối kiến nghị với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện các giải pháp quản lý hoạt động quảng cáo xuyên biên giới, người quảng cáo và người kinh doanh quảng cáo trên nền tảng trực tuyến tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ trì, kiến nghị với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai danh sách trang thông tin điện tử, kênh và tài khoản mạng xã hội có nội dung xấu, độc vi phạm pháp luật (Blacklist) để loại bỏ quảng cáo vi phạm trên mạng Internet; khuyến khích các nhãn hàng, thương hiệu phân phối quảng cáo trên các nền tảng, kênh, trang thông tin điện tử đã được xác thực (Whitelist) được cơ quan chức năng công bố.

2. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các Sở, ban ngành Thành phố quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm quảng cáo đối với người nổi tiếng (KOLs) tham gia quảng cáo các sản phẩm kém chất lượng; cá nhân sử dụng danh nghĩa, địa chỉ, hình ảnh, lời chia sẻ của bệnh nhân; sử dụng trang phục bác sĩ, quân trang và thiết bị ngành Công an, quân phục của Quân đội Nhân dân và Cựu Chiến binh Việt Nam; quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo, chưa được kiểm duyệt hoặc cấp phép theo quy định; đầu mối liên hệ, phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông ngăn chặn kênh, tài khoản mạng xã hội, trang thông tin điện tử vi phạm.

3. Sở Du lịch quản lý, công khai danh sách kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền về quảng cáo trên môi trường mạng đối với các cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng sao, các điểm du lịch, nhà hàng được công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

4. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý các trường hợp có nội dung quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp trên môi trường mạng.

5. Sở Y tế thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về nội dung quảng cáo trên môi trường mạng thuộc thẩm quyền; cấp xác nhận nội dung quảng cáo đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, sản phẩm, hàng hóa có liên quan trong lĩnh vực y tế theo quy định của Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2015 của Bộ Y tế quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế; phối hợp Công an Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, xử lý ngăn chặn các hành vi vi phạm về quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, quảng cáo sản phẩm, hàng hóa có liên quan trong lĩnh vực y tế.

6. Sở Công Thương phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền khuyến khích các nhãn hàng, thương hiệu, sàn thương mại điện tử, trang thương mại điện tử không quảng cáo vào danh sách các trang thông tin điện tử, các kênh và tài khoản mạng xã hội có nội dung xấu, độc vi phạm pháp luật (Blacklist) đã bị cơ quan chức năng công khai.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng theo thẩm quyền được giao về hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật phải có giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật; quảng cáo sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật phải có giấy phép kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp; quảng cáo thuốc thú y, vật tư thú y phải có giấy phép lưu hành sản phẩm và bản tóm tắt đặc tính của sản phẩm; quảng cáo phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi phải có giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố chất lượng sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin đến Sở Thông tin và Truyền thông, Công an Thành phố khi phát hiện việc quảng cáo sai quy định trên môi trường mạng về đào tạo, cấp chứng chỉ hành nghề; chú trọng đến nội dung quảng cáo về tuyển dụng, đào tạo và đưa người lao động ra nước ngoài trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội cung ứng dịch vụ tuyển dụng có dấu hiệu quảng cáo thông tin tuyển dụng sai sự thật, thiếu thông tin xác thực, có dấu hiệu lừa đảo (thu tiền thế chân của người lao động tìm việc, tin tuyển dụng việc nhẹ lương cao, làm việc online tại nhà,...) để thực hiện xử lý việc quảng cáo trên mạng không đúng quy định pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền lợi người lao động, người dân Thành phố; quảng cáo sử dụng hình ảnh trẻ em, người cao tuổi và người yếu thế.

9. Sở Xây dựng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thu thập thông tin và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính về không công khai, công khai không đầy đủ hoặc không đúng các nội dung về dự án bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định; cung cấp thông tin về các dự án bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định; cung cấp thông tin về các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi quảng cáo không đúng sự thật (dự án không có trên thực tế, dự án ma) cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

10. Công an Thành phố

a) Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền về hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng, tăng cường kiểm tra, xử lý các hoạt động huy động vốn lãi suất cao, các ứng dụng, app cho vay,... hoạt động trái phép hoặc không được cấp phép hoạt động; điều tra, xử lý đối với các quảng cáo trên mạng về dịch vụ massage, spa trá hình, các trang thông tin điện tử, ứng dụng hẹn hò trực tuyến và các loại hình tương tự có dấu hiệu hoạt động kích dục, mại dâm.

b) Tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với việc đăng tải, quảng cáo bán vũ khí, công cụ hỗ trợ như: súng quân dụng, súng tự chế bắn đạn thể thao, súng bắn đạn cao su, đạn bi, súng bắn điện, bình xịt hơi cay, dao kiếm các loại trên môi trường mạng.

c) Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở, ban ngành có liên quan ngăn chặn các hội thảo, hội nghị có yếu tố nước ngoài có liên quan về kêu gọi đầu tư vào các dự án công nghệ Crypto, tiền ảo, tiền số, sàn forex, sàn vàng, chứng khoán hàng hóa phái sinh và các loại tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội khác có liên quan trên môi trường mạng.

11. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện

a) Tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức và kỹ năng của người tiêu dùng, người dân trên địa bàn “Hãy là người tiêu dùng thông thái để bảo vệ chính mình” đối với các sản phẩm, dịch vụ quảng cáo trên môi trường mạng.

b) Kiểm tra, xử lý đối với cá nhân, tổ chức doanh nghiệp có địa chỉ trú đóng trên địa bàn vi phạm quy định quảng cáo các loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải có các tài liệu chứng minh về sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo quy định đúng thẩm quyền.

Điều 6. Quản lý hoạt động quảng cáo trên các loại phương tiện quảng cáo ngoài trời

1. Sở Văn hóa và Thể thao là đơn vị chủ trì và phối hợp với các Sở, ban ngành chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố việc quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố.

2. Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận và xử lý hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo và băng rôn; thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo; quản lý và cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam (cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi).

3. Sở Giao thông vận tải phối hợp trong quản lý bảng quảng cáo, hộp đèn đứng độc lập tạm thời trong hành lang an toàn giao thông, đất của đường bộ (vỉa hè, dải phân cách, đảo giao thông,...) theo Điều 7 của Quy chế này.

4. Sở Xây dựng phối hợp trong việc thỏa thuận treo băng rôn tuyên truyền, cổ động chính trị trên trụ đèn chiếu sáng đô thị theo Điều 9 của Quy chế này.

5. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp trong công tác quy hoạch, quản lý lắp đặt kiểm tra hoạt động của màn hình chuyên quảng cáo theo Điều 10 của Quy chế này.

6. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện phối hợp chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Phòng Văn hóa và Thông tin và các đơn vị liên quan khác trong công tác triển khai thực hiện quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn; quản lý việc lắp đặt biến hiệu của tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Điều 7. Quản lý, cấp giấy phép thi công đối với bảng quảng cáo, hộp đèn đứng độc lập tạm thời trong hành lang an toàn giao thông, đất của đường bộ

1. Sở Giao thông vận tải là cơ quan chủ trì quản lý việc lắp đặt, cấp giấy phép thi công đối với bảng quảng cáo, hộp đèn đứng độc lập tạm thời trong hành lang an toàn giao thông, đất của đường bộ (vỉa hè, dải phân cách, đảo giao thông,...).

2. Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị liên quan trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định đối với việc xã hội hóa lắp đặt bảng quảng cáo, hộp đèn đứng độc lập tuyên truyền an toàn giao thông trong hành lang an toàn giao thông, đất của đường bộ.

3. Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện phối hợp có ý kiến đối với việc lắp đặt bảng quảng cáo, hộp đèn đứng độc lập tạm thời trong hành lang an toàn giao thông, đất của đường bộ theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải.

4. Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Quận, huyện thực hiện rà soát, tổng hợp các trụ, bảng quảng cáo, tuyên truyền cổ động trên hành lang an toàn giao thông đường bộ, đất của đường bộ theo hiện trạng và phương hướng xử lý trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét.

Điều 8. Quản lý, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

1. Trừ trường hợp công trình quảng cáo thuộc đối tượng cấp giấy phép thi công theo quy định pháp luật về giao thông đường bộ, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo được thực hiện theo thẩm quyền quy định tại Điều 103 Luật Xây dựng 2014, được sửa đổi bổ sung tài Khoản 37 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

2. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm giám sát về an toàn đối với các công trình quảng cáo trong hành lang an toàn giao thông, đất của đường bộ.

3. Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện phối hợp trong công tác liên ngành về quản lý trật tự xây dựng đối với các công trình quảng cáo trên địa bàn quản lý và theo thẩm quyền.

Điều 9. Quản lý, thỏa thuận treo băng rôn (bao gồm băng rôn tuyên truyền cổ động chính trị và quảng cáo)

1. Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan chủ trì thẩm định hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên băng rôn cho các doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu.

2. Đối với đề nghị treo băng rôn với số lượng từ 200 cái trở xuống: Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo của các doanh nghiệp và tổ chức sau khi đã có văn bản thỏa thuận sử dụng trụ chiếu sáng đô thị của Sở Xây dựng (đối với nội dung tuyên truyền, cổ động chính trị) hoặc của các đơn vị quản lý hệ thống trụ chiếu sáng (không phải Sở Xây dựng quản lý) và trụ treo băng rôn.

3. Đối với đề nghị treo băng rôn với số lượng trên 200 cái

a) Căn cứ trên quy mô, tính chất; mục đích và ý nghĩa của chương trình, Sở Văn hóa và Thể thao xem xét đề xuất về số lượng, thời gian treo băng rôn báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định (Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để lấy ý kiến tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố nếu cần thiết).

b) Trên cơ sở chủ trương chấp thuận của Ủy ban nhân dân Thành phố, các đơn vị quản lý trụ chiếu sáng đô thị hoặc trụ treo băng rôn có văn bản thỏa thuận tuyến đường cho doanh nghiệp, tổ chức thực hiện treo băng rôn, chuyển Sở Văn hóa và Thể thao làm cơ sở để thẩm định hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên băng rôn.

4. Sở Văn hóa và Thể thao chuyển văn bản trả lời thông báo sản phẩm quảng cáo đến các đơn vị quản lý trụ chiếu sáng đô thị hoặc trụ treo băng rôn quảng cáo để quản lý, kiểm tra việc treo băng rôn của doanh nghiệp, tổ chức thực hiện.

Điều 10. Quản lý, xin phép lắp đặt màn hình chuyên quảng cáo

1. Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan chủ trì, tiếp nhận, hướng dẫn các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu thực hiện đề án lắp đặt màn hình chuyên quảng cáo; gửi lấy ý kiến của các cơ quan chuyên ngành có liên quan và địa phương; tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định (đối với những vị trí chuyển đổi hình thức từ bạt hiflex sang màn hình chuyên quảng cáo hoặc những vị trí chưa được phê duyệt quy hoạch).

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện thực hiện công tác quản lý, hậu kiểm đối với việc đảm bảo an toàn thông tin và nội dung đăng phát trên màn hình chuyên quảng cáo, phương tiện quảng cáo sử dụng công nghệ điện tử để truyền tải các sản phẩm quảng cáo như màn hình điện tử LED, LCD và các hình thức tương tự đặt bên trong các chung cư, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, siêu thị, các cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh.

3. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động quảng cáo trên màn hình điện tử LED, LCD và các hình thức tương tự đặt bên trong các chung cư, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, siêu thị, các cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh trên địa bàn.

Điều 11. Xây dựng, quản lý và vận hành phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu vị trí quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

1. Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan chủ trì xây dựng, quản lý và vận hành phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu vị trí quảng cáo (quản lý dữ liệu đầu vào và dữ liệu đầu ra của hệ thống; phân quyền truy cập hệ thống; cập nhật thông tin Quy hoạch quảng cáo ngoài trời và vị trí trụ bảng/ màn hình chuyên quảng cáo được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận; quản lý báo cáo vi phạm, phản ánh của các Sở, ban ngành liên quan, các địa phương, các đơn vị, doanh nghiệp quảng cáo, cá nhân về vị trí bảng quảng cáo...).

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải phối hợp quản lý, cập nhật thông tin liên quan về vị trí quảng cáo ngoài trời (giấy phép thi công, thỏa thuận treo băng rôn, biên bản xử lý,...), quản lý báo cáo vi phạm, phản ánh của các Sở, ban ngành liên quan, các địa phương, các đơn vị, doanh nghiệp quảng cáo, cá nhân về vị trí bảng quảng cáo và các nội dung liên quan khác theo tài khoản được phân quyền quản lý.

3. Ủy ban nhân dân Thành phố thủ Đức, quận, huyện và phường, xã, thị trấn phối hợp quản lý, cập nhật thông tin liên quan về vị trí quảng cáo ngoài trời, xử lý các báo cáo vi phạm, phản ánh các đơn vị, doanh nghiệp quảng cáo, cá nhân về vị trí bảng quảng cáo sai quy định trên địa bàn quản lý và các nội dung liên quan khác theo tài khoản được phân quyền quản lý.

Điều 12. Quản lý công tác cổ động chính trị, xã hội hóa cổ động chính trị kết hợp quảng cáo thương mại trên màn hình chuyên quảng cáo, trụ bảng quảng cáo, trụ hộp đèn, trụ treo cờ, băng rôn

1. Sở Văn hóa và Thể thao triển khai nội dung, quản lý việc triển khai hoạt động tuyên truyền cổ động chính trị của các phương tiện: màn hình chuyên quảng cáo, bảng quảng cáo (đứng độc lập hoặc ốp vào công trình xây dựng có sẵn), trụ hộp đèn, trụ treo cờ, băng rôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan chủ trì, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét đối với những vị trí tuyên truyền cổ động chính trị, xã hội hóa tuyên truyền cổ động chính trị kết hợp quảng cáo thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Sở Giao thông vận tải, các Sở, ban ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện tổng hợp, xem xét nhu cầu của đơn vị, địa phương, các cá nhân, tổ chức gửi Sở Văn hóa và Thể thao trình Ủy ban nhân dân Thành phố; cần ưu tiên những vị trí ở một số điểm nút giao thông, trục giao thông quan trọng, đường vành đai, các khu vực cửa ngõ đô thị và điểm giáp ranh giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh.

4. Các Sở, ban ngành liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện tại vị trí đề xuất phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao có ý kiến tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ quản lý để trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

5. Sở Giao thông vận tải có ý kiến, hướng dẫn Ủy ban nhân thành phố Thủ Đức, quận, huyện và các tổ chức liên quan việc triển khai lắp đặt các vị trí quy hoạch cổ động chính trị trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Điều 13. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về hoạt động quảng cáo

1. Sở Văn hóa và Thể thao chuyển văn bản trả lời thông báo sản phẩm quảng cáo của các tổ chức, cá nhân đến Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Thành phố, Phòng Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Thủ Đức, Phòng Văn hóa và Thông tin quận, huyện để kiểm tra, xử lý vi phạm trên địa bàn.

2. Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố; hướng dẫn nghiệp vụ cho Phòng Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thành phố Thủ Đức, Phòng Văn hóa và Thông tin quận, huyện kiểm tra, xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm về viết, đặt biển hiệu, bảng quảng cáo trên địa bàn; tiếp nhận hồ sơ vi phạm vượt thẩm quyền thành phố Thủ Đức, quận, huyện tham mưu, Sở Văn hóa và Thể thao trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. Sở Thông tin và Truyền thông thanh tra, kiểm tra hoạt động quảng cáo trên báo chí, sản phẩm in, phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác; hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, xử lý vi phạm cho Phòng Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Thủ Đức, Phòng Văn hóa và Thông tin quận, huyện.

4. Thanh tra Sở Y tế có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra các cơ sở và xử lý đối với các hành vi vi phạm về quảng cáo liên quan đến lĩnh vực y tế.

5. Thanh tra Sở Xây dựng chịu trách nhiệm kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với công trình xây dựng bảng quảng cáo vi phạm do Sở Xây dựng cấp phép hoặc thẩm định, phê duyệt.

6. Thanh tra Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thanh tra, kiểm tra công trình xây dựng tạm liên quan hoạt động quảng cáo trên hành lang an toàn giao thông đường bộ do ngành giao thông cấp phép thi công trên địa bàn Thành phố, phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; thông báo kết quả xử lý vi phạm về Sở Văn hóa và Thể thao.

7. Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố phối hợp Thanh tra Sở Giao thông vận tải kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn giao thông trong hoạt động quảng cáo theo thẩm quyền; thông báo kết quả xử lý vi phạm về Sở Văn hóa và Thể thao.

8. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đội kiểm tra liên ngành hoạt động văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội thành phố, quận, huyện (Đội 1) và các cơ quan chuyên môn có liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước, tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm về viết, đặt biển hiệu, hoạt động quảng cáo trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; thông báo kết quả xử lý vi phạm về Sở Văn hóa và Thể thao.

Chương III

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ

Điều 14. Sở Văn hóa và Thể thao

1. Đánh giá, tổng hợp những vướng mắc liên quan đến thể chế, chính sách, pháp luật; rà soát, tham mưu kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, chồng chéo trong các quy định pháp luật về quảng cáo đối với Luật Quảng cáo, Luật Giao thông đường bộ, Luật Xây dựng, Luật Đất đai để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Chủ trì, phối hợp các Sở, ban ngành, thành phố Thủ Đức, quận, huyện xây dựng Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Tổ chức hướng dẫn thực hiện, tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về quảng cáo và văn bản pháp luật liên quan; tập huấn về nghiệp vụ quản lý trong hoạt động quảng cáo.

4. Chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng và chính quyền ở địa phương thực hiện thanh tra, kiểm tra, phát hiện kịp thời các vi phạm trong hoạt động quảng cáo. Tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tố cáo các sai phạm về hoạt động quảng cáo theo thẩm quyền.

5. Hướng dẫn Phòng Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Thủ Đức, Phòng Văn hóa và Thông tin quận, huyện về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo tại địa phương.

6. Báo cáo định kỳ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 15. Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố việc quản lý hoạt động quảng cáo trên báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử; trang thông tin điện tử; các kho ứng dụng trực tuyến trên mạng Internet; phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác; trên sản phẩm in và trong bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các giải pháp quản lý hiệu quả hoạt động quảng cáo trên phương tiện truyền thông đại chúng và trên môi trường mạng.

3. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp các quy định pháp luật hiện hành, đề xuất tiêu chí và quy trình quản lý quảng cáo trên môi trường mạng, bán hàng trên mạng xã hội, quảng cáo qua người nổi tiếng.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí Thành phố và các đơn vị cơ sở tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố.

5. Chủ trì, phối hợp các doanh nghiệp viễn thông triển khai các giải pháp, biện pháp để ngăn chặn và xử lý sim rác, quảng cáo qua cuộc gọi, tin nhắn điện thoại sai quy định của pháp luật.

6. Thanh tra, kiểm tra và tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tố cáo các sai phạm về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động quảng cáo lĩnh vực thông tin và truyền thông theo thẩm quyền.

Điều 16. Sở Giao thông vận tải

1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương đề xuất các vị trí quảng cáo tạm thời trong hành lang an toàn giao thông đường bộ, đất của đường bộ theo quy định của Luật Giao thông đường bộ.

2. Rà soát pháp lý về các khoản thu đối với các trụ, bảng quảng cáo nằm trong khu vực hành lang an toàn giao thông đường bộ, đất của đường bộ, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất việc quản lý, sử dụng và khai thác quảng cáo đối với các hình thức quảng cáo trên đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ, phương tiện giao thông, trạm dừng, nhà chờ xe buýt trên địa bàn Thành phố, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

4. Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Quận, huyện rà soát, đề xuất việc quản lý đối với các trụ quảng cáo dọc các tuyến đường, đường cao tốc ngang qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định, thẩm quyền.

5. Thanh tra, kiểm tra và tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tố cáo các sai phạm về quy định chuyên ngành giao thông vận tải đối với bảng quảng cáo theo thẩm quyền.

Điều 17. Sở Xây dựng

1. Quản lý bảng quảng cáo tại các công viên trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng.

2. Chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện thực hiện quản lý trật tự xây dựng đối với các công trình quảng cáo theo thẩm quyền; tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm xây dựng công trình quảng cáo theo thẩm quyền.

Điều 18. Sở Quy hoạch - Kiến trúc

1. Phối hợp cung cấp đầy đủ thông tin quy hoạch xây dựng, quy hoạch kiến trúc đô thị và các nội dung liên quan theo yêu cầu của Sở Văn hóa và Thể thao.

2. Phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao trong công tác tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Tham gia ý kiến đối với các vị trí quảng cáo, cổ động chính trị trong các khu vực yêu cầu quản lý đặc thù của Thành phố theo Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế quản lý kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh khi có yêu cầu.

Điều 19. Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao trong công tác tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án quảng cáo có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án đầu tư có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân không thuộc diện phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của Luật Đất đai, Luật Đầu tư và Luật Quảng cáo.

Điều 20. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện để có ý kiến theo chức năng đối với các trường hợp nếu công việc phát sinh khó khăn, vướng mắc khi các đơn vị có yêu cầu.

Điều 21. Công an Thành phố

1. Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng thanh tra của Sở Giao thông vận tải và Thành phố Thủ Đức, quận, huyện tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện giao thông thực hiện quảng cáo sai quy định Luật Quảng cáo, gây mất an toàn giao thông. Thực hiện kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ đối với người phát tán tờ rơi tại các giao lộ, vòng xoay.

2. Chỉ đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý sai phạm các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với công trình quảng cáo theo thẩm quyền.

3. Chỉ đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao để xử lý các hoạt động quảng cáo không đúng văn bản chấp thuận, vi phạm Luật Quảng cáo hoặc có nội dung vi phạm liên quan đến an ninh, trật tự.

Điều 22. Các Sở, ban ngành Thành phố

1. Các Sở, ban ngành Thành phố trong phạm vi, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các Sở, ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện quản lý nhà nước về nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, lĩnh vực được phân công.

2. Các Sở, ban ngành chủ động triển khai, phối hợp thực hiện quản lý quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng và trên môi trường mạng theo lĩnh vực quản lý nhà nước được quy định tại Điều 27 Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo; chỉ đạo bộ phận chuyên môn và cử đầu mối phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Công an Thành phố và các đơn vị có liên quan xem xét xử lý và ngăn chặn kịp thời quảng cáo trong lĩnh vực quản lý để bảo vệ quyền lợi cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố.

3. Thanh tra, kiểm tra và tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tố cáo vi phạm về quảng cáo trong lĩnh vực theo thẩm quyền.

Điều 23. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện

1. Thực hiện quản lý nhà nước và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố về các hoạt động quảng cáo trên địa bàn quản lý. Tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tố cáo các sai phạm về hoạt động quảng cáo theo thẩm quyền.

2. Phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quản lý.

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Quảng cáo và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trên địa bàn quản lý. Trong đó tập trung vào nội dung quy định về viết, đặt biển hiệu theo đúng quy định của Luật Quảng cáo đối với các cơ sở, trụ sở, địa điểm sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại địa phương.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức lực lượng cưỡng chế tháo dỡ các bảng quảng cáo, biển hiệu vi phạm, không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính dọ Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã ban hành.

5. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo và thực hiện biên hiệu trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền; kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo, viết, đặt biển hiệu và treo băng rôn sai quy định trên địa bàn.

6. Báo cáo định kỳ hàng năm (trước ngày 31/12) và đột xuất (khi có yêu cầu) về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo tại địa phương gửi Sở Văn hóa và Thể thao.

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 24. Tổ chức thực hiện Quy chế

Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quảng cáo và Quy chế này; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố về quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 25. Điều chỉnh, bổ sung Quy chế

1. Trường hợp có sự khác biệt giữa Quy chế này và sự bổ sung, điều chỉnh, thay thế các quy định của Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết thì áp dụng theo các quy định mới ban hành.

2. Trong quá trình triển khai, thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc, chưa phù hợp với thực tế thì các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh bằng văn bản về Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét bổ sung, sửa đổi Quy chế cho phù hợp.

3. Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm rà soát, tổ chức sơ kết, đánh giá quá trình thực hiện Quy chế này để kịp thời đề xuất, bổ sung, sửa đổi những điểm chưa phù hợp để việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý nhà nước về quảng cáo đạt hiệu quả cao./.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.