Open navigation

Công văn 547/BTTTT-KTS&XHS ngày 09/02/2024 Triển khai Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 547/BTTTT-KTS&XHS

V/v triển khai Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số DN và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2024

 Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nhằm mục tiêu tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp đo lường, xác định và theo dõi mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tiếp cận chuyển đổi số theo các tiêu chí làm cơ sở để xây dựng kế hoạch và lộ trình chuyển đổi số phù hợp; tạo lập, cập nhật cơ sở dữ liệu về chuyển đổi số doanh nghiệp giúp các cơ quan chức năng có cơ sở đưa ra kế hoạch và giải pháp phù hợp để quản lý và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp nói chung, phát triển kinh tế số, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 2158/QĐ-BTTTT ngày 07/11/2023 triển khai Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số.

Để triển khai có hiệu quả Đề án, Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị quý Cơ quan:

1. Phổ biến, hướng dẫn cho các doanh nghiệp tại địa phương thực hiện đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp tại Cổng thông tin điện tử: https://dbi.gov.vn của Bộ Thông tin và Truyền thông và triển khai các hoạt động Đề án theo Quyết định 2158/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Tiếp tục triển khai các Kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại địa phương, trong đó tập trung:

(i) Thực hiện thống kê doanh nghiệp sử dụng các nền tảng số tại địa phương;

(ii) Tổ chức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ công nghệ số cộng đồng để nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; Phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ số để đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp về chuyển đổi số và thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp;

(iii) Truyền thông chương trình hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập trong vòng 1 năm, hộ kinh doanh tại địa phương xây dựng thương hiệu số, hiện diện online tin cậy, an toàn với các dịch vụ số (website, email) sử dụng tên miền quốc gia “.biz.vn” (chương trình miễn phí thời hạn 2 năm kể từ thời điểm đăng ký sử dụng; chương trình thực hiện đến hết 2025, thông tin tại: https://dinhdanhso.tenmien.vn/);

(iv) Ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số.

Trân trọng./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Nguyễn Huy Dũng;
- Trung tâm Internet Việt Nam;
- Sở TTTT (để p/h);
 - Lưu: VT, KTS&XHS, LTV(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Huy Dũng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.