Open navigation

Công văn 940/VPCP-CN ngày 07/02/2024 Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 940/VPCP-CN

V/v tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)

Hà Nội ngày 07 tháng 02 năm 2024

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Giao thông vận tải, Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường;
 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Báo cáo số 118/BKHĐT-QLĐT ngày 04 tháng 01 năm 2024 và Công văn số 554/BKHĐT-QLĐT ngày 19 tháng 01 năm 2024) về tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường làm rõ cơ sở pháp lý, tính khả thi đối với kiến nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội tháo gỡ, xử lý vướng mắc đối với dự án BT chuyển tiếp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 02 năm 2024;

b) Khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan lập đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi một số Nghị định liên quan đến đầu tư theo phương thức đối tác công tư (gồm Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021, Nghị định số 28/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021, Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2019), báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ xem xét theo quy định trước ngày 20 tháng 02 năm 2024.

2. Bộ Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 41/TTg-QHĐP ngày 10 tháng 01 năm 2024 về giải pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc, bất cập đối với một số dự án BOT, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 02 năm 2024.

3. Bộ Công Thương nghiên cứu, đề xuất giải pháp xử lý với các dự án BOT nguồn điện đã có chủ đầu tư nhưng đến nay chưa ký kết hợp đồng.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động trao đổi, đàm phán với các nhà đầu tư thực hiện các hợp đồng BT để xử lý dứt điểm các vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền, gửi kết quả thực hiện về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong Quý I năm 2024. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 4 năm 2024.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, GTVT, TP, TC, CT, TNMT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: TH, KTTH, PL, QHĐP, KGVX;
 - Lưu: VT, CN (2).THH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.