Open navigation

Công văn 16456/CTHN-TTHT ngày 01/04/2024 Hướng dẫn nộp lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16456/CTHN-TTHT

V/v hướng dẫn về nộp lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024

 Kính gửi: VPĐD CÔNG TY TNHH ĐIỆN LIM KIM HAI (VN) TẠI HÀ NỘI
(Địa chỉ: P408 số 71 Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đng Đa, TP Hà Nội. MST: 0309767298-006)

Ngày 18/03/2024, Cục Thuế TP Hà Nội nhận được Công văn số 0103/LKH2024 của Văn phòng đại diện Công ty TNHH điện Lim Kim Hai (VN) tại Hà Nội (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách nộp lệ phí môn bài cho văn phòng đại diện, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 2 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài:

“Điều 2. Người nộp lệ phí môn bài

Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.

3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

5. Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.

6. Chi nhánh, văn phòng đi din và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy đnh ti các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có).

7. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.”

- Căn cứ Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Thuế:

+ Tại khoản 1 Điều 10 quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

“Điều 10. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của các khoản thu về đất, lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ, tiền cấp quyền và các khoản thu khác theo pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công

1. Lệ phí môn bài

a) Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

..."

+ Tại điểm k khoản 1 Điều 11 quy định địa điểm nộp hồ sơ khai thuế:

“Người nộp thuế thực hiện các quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 45 Luật Quản lý thuế và các quy định sau đây:

1. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế có nhiều hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế là cơ quan thuế nơi có hoạt động kinh doanh khác tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính đối với các trường hợp sau đây:

...

k) Khai lệ phí môn bài tại nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.

..."

+ Tại khoản 9 Điều 18 quy định thời hạn nộp thuế đối với các khoản thu thuộc ngân sách nhà nưc từ đất, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tiền sử dụng khu vực biển, lệ phí trước bạ, lệ phí môn bài:

“9. Lệ phí môn bài:

a) Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

...”

Căn cứ các quy định trên, Văn phòng đại diện Công ty TNHH điện Lim Kim Hai (VN) tại Hà Nội là người nộp lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ.

Về thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ lệ phí môn bài, Công ty thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 10 và khoản 1 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Thời hạn nộp lệ phí môn bài thực hiện theo khoản 9 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Đề nghị Công ty căn cứ quy định của pháp luật được trích dẫn nêu trên và đối chiếu với tình hình thực tế của đơn vị để thực hiện phù hợp đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, nếu có vướng mắc đề nghị Công ty tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Văn phòng đại diện Công ty TNHH điện Lim Kim Hai (VN) tại Hà Nội được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng HKDCNTK;
 - Phòng NVDTPC;

- Website Cục Thuế;
- Lưu: VT,TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG Nguyễn Hồng Thái

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.