Open navigation

Công văn 19093/CTHN-TTHT ngày 10/04/2024 Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa dịch vụ phục vụ viện trợ không hoàn lại

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19093/CTHN-TTHT

V/v thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ phục vụ viện trợ không hoàn lại.

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

 Kính gửi: Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông thôn
(Đ/c: 16 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ,
 TP Hà Nội - MST: 0102165667)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 138/CSCL-TC ghi ngày 28/03/2024 của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông thôn vướng mắc về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT.

+ Tại Điều 4 hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

19. Hàng nhập khẩu và hàng hóa, dịch vụ bán cho các tổ chức, cá nhân để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại trong các trường hợp sau:

e) Hàng hóa, dịch vụ bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam.

Thủ tục để các tổ chức quốc tế, người nước ngoài mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam không chịu thuế GTGT: các tổ chức quốc tế, người nước ngoài phải có văn bản gửi cho cơ sở bán hàng, trong đó ghi rõ tên tổ chức quốc tế, người nước ngoài mua hàng hóa, dịch vụ để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam, số lượng hoặc giá trị loại hàng mua; xác nhận của Bộ Tài chính hoặc Sở Tài chính về khoản viện trợ này.

Khi bán hàng, cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ là hàng bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế để viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo không tính thuế GTGT và lưu giữ văn bản của tổ chức quốc tế hoặc của cơ quan đại diện của Việt Nam để làm căn cứ kê khai thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo có thuế GTGT thì thuộc trường hợp hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 6 Điều 18 Thông tư này.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông thôn cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho FAO (tổ chức quốc tế) để viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Thủ tục để các tổ chức quốc tế, người nước ngoài mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam không chịu thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn tại điểm e khoản 19 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày- 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông thôn căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, đối chiếu với các quy định tại văn bản pháp luật về thuế và văn bản pháp luật có liên quan để thực hiện đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông thôn có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra Kiểm tra số 6 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông thôn được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT 6;
- Phòng NVDTPC;
 - Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hồng Thái

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.