Open navigation

Công văn 1065/BHXH-TCKT ngày 22/04/2024 Chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội của kỳ chi trả tháng 5 năm 2024

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1065/BHXH-TCKT

V/v chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của kỳ chi trả tháng 5 năm 2024

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

 

 

Kính gửi:

- Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam;
 - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Thông báo số 1570/TB-BLĐTBXH ngày 12/4/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp, trong đó dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024 công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được nghỉ 05 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 27/4/2024 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2024 (làm bù vào ngày thứ Bảy 04/5/2024); Để đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu và trợ cấp BHXH cho người hưởng, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung sau:

1. BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là BHXH các tỉnh):

- Bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để lập, chuyển danh sách và chuyển kinh phí cho cơ quan bưu điện kịp thời, không để ảnh hưởng đến thời gian chi trả cho người hưởng.

- Phối hợp với cơ quan bưu điện tỉnh rà soát lịch chi trả đảm bảo thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành về việc quy trình giải quyết hưởng các chế đ ộ BHXH, chi trả các chế đ ộ BHXH, BHTN. Nếu có thay đổi về lịch chi trả, báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình chi trả, phối hợp, giải quyết, xử lý dứt điểm tình huống phát sinh, phản ánh kịp thời vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông, cơ quan bưu điện, ngân hàng, trung tâm giới thiệu việc làm,... để tuyên truyền vận động, khuyến khích người hưởng nhận chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân để người hưởng được nhận chế độ nhanh chóng, thuận tiện nhất.

2. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc:

- Phối hợp với cơ quan BHXH chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH đảm bảo đầy đủ, kịp thời.

- Thông báo kịp thời các thay đổi về lịch chi trả (nếu có) cho người hưởng.

Yêu cầu Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, BHXH các tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung hướng dẫn tại văn bản này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- PTGĐ Lê Hùng Sơn (để b/c);
- Vụ trưởng Vụ TCKT (để b/c);
- Các đơn vị: CSXH, CNTT, TT, TCBH.
 - Lưu: VT, TCKT.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Nguyễn Văn Tĩnh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.