Open navigation

Công văn 1809/TCHQ-TXNK ngày 26/04/2024 Hướng dẫn thủ tục thuế

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1809/TCHQ-TXNK

V/v hướng dẫn thủ tục thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

 Kính gửi: Công ty cổ phần Kim Long Motors Huế.
(Đường ni quốc lộ 1A-Cảng Chân Mây, thị trn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số công văn số 19/2024/CV-KLM ngày 19/2/2024 của Công ty cổ phần Kim Long Motors Huế về việc hướng dẫn thủ tục hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu đối với vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 13 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định:

“13. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đu tư thuộc danh mục ngành, ngh đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ được miễn thuế nhập khu trong thời hạn 05 năm, k từ khi bt đu sản xuất.

Việc miễn thuế nhập khu quy định tại khon này không áp dụng đi với dự án đầu tư khai thác khoáng sản; dự án sản xuất sản phẩm có tng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên; dự án sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đi tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt”.

Căn cứ phụ lục III Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định: Khu kinh tế, khu công nghệ cao thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Căn cứ Điều 2 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt s 27/2008/QH12 quy định: “Xe ô tô dưới 24 ch, kể cả xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn c định giữa khoang ch người và khoang chở hàng” thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Căn cứ Điều 15 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ quy định:

“1. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xut được nhập khu đ sản xut của dự án đầu tư quy định tại điểm a, b, c khon này được miễn thuế nhập khu trong thời hạn 05 năm kể từ ngày bắt đu sản xuất theo quy định tại khoản 13 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khu.

a) Dự án đầu tư thuộc Danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư quy định tại Phụ lục I Nghị định số 118/2015/NĐ-CP và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

b) Dự án đu tư thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục II Nghị định số 118/2015/NĐ-CP và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) hoặc dự án đầu tư quy định tại đim a, c khoản 2 Điều 16 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

c) Dự án đầu tư của doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về công nghệ cao và pháp luật về khoa học công nghệ.

Thời gian bắt đầu sản xuất là thời gian sản xuất chính thức, không bao gồm thời gian sản xuất th. Người nộp thuế tự kê khai, tự chịu trách nhiệm về ngày thực tế sản xuất và thông báo trước khi làm thủ tục hải quan cho cơ quan hải quan nơi tiếp nhận h sơ thông báo Danh mục miễn thuế.

Hết thời hạn miễn thuế 05 năm, người nộp thuế phải kê khai, nộp đủ thuế theo quy định đối với lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khu đã được miễn thuế nhưng không sử dụng hết”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Kim Long Motors Huế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được để sản xuất của dự án đầu tư thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư được miễn thuế nhập khu trong thời hạn 05 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất. Việc min thuế nhập khẩu này không áp dụng đối với dự án sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Căn cứ để xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 30, 31 Nghị định Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13, 14 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ.

Đề nghị Công ty cổ phần Kim Long Motors Huế căn cứ địa bàn, mục tiêu, quy mô của dự án đầu tư, đối chiếu với quy định nêu trên và liên hệ với cơ quan hải quan nơi nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Kim Long Motors Huế biết.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
 - Lưu: VT, TXNK (03b). 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đặng Sơn Tùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.