Open navigation

Công văn 1071/VPCP-KSTT ngày 20/02/2024 Tình hình thực hiện Nghị quyết 02_NQ-CP năm 2024

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1071/VPCP-KSTT

V/v tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2024

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2024

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Các thành viên Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

Xét Báo cáo số 1017/BC-BKHĐT ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình xây dựng và ban hành Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích cực triển khai nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch đã ban hành; bảo đảm công tác theo dõi, đôn đốc, đánh giá, giám sát quá trình thực hiện Kế hoạch; nâng cao chất lượng hoạt động đối thoại, trao đổi và tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp trong phạm vi thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền hướng xử lý; chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, áp dụng nguyên tắc hậu kiểm theo thông lệ quốc tế; tăng cường công tác truyền thông về nỗ lực và sáng kiến cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh; nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, bảo đảm thực hiện tốt công tác số hóa, tái sử dụng, chia sẻ dữ liệu số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, giúp cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục theo hướng người dân chỉ phải khai báo, cung cấp thông tin một lần; định kỳ hàng tháng công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu theo thời gian thực đến từng cơ quan, đơn vị trực thuộc theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Yêu cầu 09 bộ, cơ quan ngang bộ, 07 cơ quan thuộc Chính phủ và 25 địa phương[1] khẩn trương ban hành và tổ chức triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2024 theo chỉ đạo của Chính phủ.

2. Các thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ chủ động, tích cực tham gia phản biện, đóng góp chính sách; phản ánh các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền để bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo thuận lợi, an toàn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Văn phòng Chính phủ tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo bộ, ngành, địa phương xem xét, tháo gỡ kịp thời theo Quy chế hoạt động của Tổ công tác ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-TCTCCTTHC ngày 30 tháng 8 năm 2023; định kỳ hàng tháng đánh giá, báo cáo kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính phục vụ phiên họp Chính phủ thường kỳ và công khai kết quả đánh giá, xếp hạng Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu theo thời gian thực của từng bộ, ngành, địa phương trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ trân trọng thông báo để các bộ, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTgCP Trần Lưu Quang (để b/c);
- VPCP: BTCN, Trợ lý, Thư ký của TTgCP, PTTgCP Trần Lưu Quang;
 - Lưu: VT, KSTT (02).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 Trần Văn Sơn

 

___________________

[1] Gồm: Các bộ: Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ; Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Bạc Liêu, Bình Thuận, Cà Mau, Điện Biên, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Khánh Hòa, Kiên Giang, Long An, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Trị, Tây Ninh, Thanh Hóa, Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Yên Bái (Tính đến ngày 19/02/2024).

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.