Open navigation

Công văn 1787/BLĐTBXH-TCGDNN ngày 26/04/2024 Thực hiện nhiệm vụ về giáo dục nghề nghiệp năm 2024

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1787/BLĐTBXH-TCGDNN

V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ về giáo dục nghề nghiệp năm 2024

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ về giáo dục nghề nghiệp năm 2024 theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như các chỉ tiêu về giáo dục nghề nghiệp trong các chương trình, đề án; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ban, ngành và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát kế hoạch chỉ tiêu, nhiệm vụ về giáo dục nghề nghiệp năm 2024 và giai đoạn 2021-2025 của địa phương, đơn vị để chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Xác định mục tiêu và đẩy mạnh công tác truyền thông, phân luồng học sinh vào giáo dục nghề nghiệp theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị[1] và Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ[2]. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp theo Quyết định số 2222/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ[3]. Chú trọng tư vấn tuyển sinh, đào tạo các ngành nghề mới nổi như: sản xuất chíp bán dẫn, hydrogen, tín chỉ carbon... để cung cấp nguồn nhân lực lao động phù hợp với yêu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội; chú ý công tác tuyển sinh, đào tạo cho con em các dân tộc thiểu số, ít người, tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng kinh tế khó khăn.

2. Xây dựng, cập nhật bổ sung chương trình, đổi mới phương thức đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động và đa dạng các hình thức tổ chức đào tạo hiện nay. Đẩy mạnh tổ chức đào tạo các chương trình chất lượng cao, đào tạo thường xuyên, đào tạo lại và các hình thức đào tạo từ xa, vừa làm vừa học. Tăng cường kết nối, hợp tác doanh nghiệp trong tổ chức đào tạo, đánh giá người học và giải quyết việc làm sau đào tạo.

3. Thực hiện đăng ký, đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp để đảm bảo quy mô tuyển sinh/năm theo kế hoạch; tổ chức đào tạo theo quy mô tuyển sinh đúng quy định của pháp luật. Rà soát, bổ sung các điều kiện đảm bảo chất lượng về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất thiết bị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của nguồn nhân lực và quy định của pháp luật.

4. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật đối với các nội dung thành phần, tiểu dự án về giáo dục nghề nghiệp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động, đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa... theo quy định.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thường xuyên, định kỳ theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn đã ban hành; cập nhật đầy đủ thông tin trên các phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
 - Lưu: VT, TCGDNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Lê Tấn Dũng

 

 


[1] Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn

[2] Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025

[3] Quyết định số 2222/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.