Open navigation

Công văn 2966/VPCP-CN ngày 03/05/2024 Đề nghị sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2966/VPCP-CN

V/v Đề nghị sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2024 

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
 - Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tờ trình số 2850/TTr-BKHĐT ngày 16 tháng 4 năm 2024), ý kiến của các Bộ: Ngoại giao (văn bản số 1186/BNG-QTTV ngày 08 tháng 6 năm 2024), Xây dựng (văn bản số 797/BXD-KTXD ngày 27 tháng 02 năm 2024), Giao thông vận tải (văn bản số 1916/BGTVT-CĐCTVN ngày 26 tháng 02 năm 2024), Nội vụ (văn bản số 805/BNV-PC ngày 19 tháng 02 năm 2024), Công Thương (văn bản 827/BCT-ĐL ngày 06 tháng 02 năm 2024), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 827/BTNMT-KHTC ngày 02 tháng 02 năm 2024), Tư pháp (văn bản số 538/BTP-PLDSKT ngày 29 tháng 01 năm 2024) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 880/NHNN-PC ngày 02 tháng 02 năm 2024) về đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2850/TTr-BKHĐT ngày 16 tháng 4 năm 2024 về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP):

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật PPP; trình Chính phủ trong tháng 9 năm 2024.

b) Bộ Tài chính chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao theo chức năng, nhiệm vụ được giao quy định tại khoản 1 Điều 91 Luật PPP; trình Chính phủ trong tháng 9 năm 2024.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Bộ (Giao thông vận tải, Công Thương, Xây dựng, Tư pháp, Nội vụ, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường), các cơ quan liên quan trong quá trình soạn thảo các Nghị định nêu trên và thống nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung tại các Nghị định nêu trên bảo đảm đồng bộ, toàn diện, giải quyết dứt điểm vướng mắc của các dự án theo hình thức hợp đồng BT chuyển tiếp, đang triển khai dở dang, trong đó tăng cường phân cấp và trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền ký kết hợp đồng BT.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện/.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, TC, TP, GTVT, CT, XD, NV, NG, TN&MT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KTTH, KGVX, QHĐP, NN;
- Lưu: VT, CN (2)THH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.