Open navigation

Công văn 3049/BTC-TCNH ngày 26/03/2024 Chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và casino

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3049/BTC-TCNH

V/v chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và casino

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2024

 Kính gửi: Các doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và casino.

Triển khai thực hiện Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino, trong năm 2023 Bộ Tài chính đã chủ trì phối hợp các Bộ, ngành, địa phương kiểm tra định kỳ tại một số doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (TCĐTCT) và casino. Kết quả kiểm tra cho thấy, doanh nghiệp kinh doanh TCĐTCT và casino được kiểm tra còn một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động, bao gồm: (i) Các Quy chế, Thể lệ chưa đầy đủ các nội dung theo quy định, chưa cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật; (ii) Thời gian lưu trữ hình ảnh camera để quản lý đối tượng được phép chơi, đối tượng ra, vào Điểm kinh doanh không đúng theo quy định; (iii) vi phạm quy định về tỷ lệ máy TCĐTCT nhiều người chơi được phép kinh doanh; (iv) chưa tuân thủ quy định về mẫu và số liên hóa đơn đổi tiền cho khách chơi; (v) chưa bố trí 01 điểm trong Điểm kinh doanh casino để cơ quan quản lý nhà nước quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh. Kết thúc kiểm tra, Bộ Tài chính đã có Công văn chấn chỉnh đối với các doanh nghiệp kinh doanh TCĐTCT và casino được kiểm tra. Bên cạnh đó, hàng năm, Bộ Tài chính cũng có các văn bản để chấn chỉnh hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này(1).

Để đảm bảo việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh TCĐTCT và casino, Bộ Tài chính đề nghị doanh nghiệp kinh doanh TCĐTCT và casino tổ chức hoạt động kinh doanh theo đúng nội dung được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép; tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật trong quá trình kinh doanh, trong đó lưu ý một số vấn đề sau đây:

1. Thường xuyên rà soát để ban hành và sửa đổi các Quy chế, Thể lệ; cập nhật đầy đủ nội dung của Quy chế, Thể lệ phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và gửi đến các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

2. Bố trí hệ thống camera theo dõi, giám sát Điểm kinh doanh đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định số 121/2021/NĐ-CP và điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định số 03/2017/NĐ-CP và thực hiện đầy đủ các biện pháp để kiểm soát các đối tượng ra, vào Điểm kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 121/2021/NĐ-CP, Nghị định số 03/2017/NĐ-CP và Thông tư số 102/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP.

3. Máy trò chơi, bàn trò chơi và thiết bị trò chơi tại Điểm kinh doanh phải thuộc số lượng, chủng loại máy, loại hình doanh nghiệp được phép kinh doanh; quản lý máy trò chơi, bàn trò chơi, thiết bị dự phòng máy trò chơi theo đúng quy định của pháp luật; nghiêm cấm sử dụng thiết bị mô phỏng bàn trò chơi để tổ chức kinh doanh dưới mọi hình thức. Thực hiện mở sổ quản lý máy trò chơi, bàn trò chơi theo đúng quy định và rà soát toàn bộ các máy trò chơi, bàn trò chơi bị hỏng, trường hợp không thể sửa chữa hoặc khôi phục hoạt động bình thường, đề nghị doanh nghiệp thực hiện tái xuất hoặc tiêu hủy theo đúng quy định tại Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 121/2021/NĐ-CP và khoản 4 Điều 17 Nghị định số 03/2017/NĐ-CP.

4. Rà soát và lập hóa đơn đổi tiền cho khách theo đúng mẫu và có đủ số liên theo quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ về kinh doanh TCĐTCT.

5. Bố trí người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh theo đúng danh sách đã đăng ký trong hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc theo văn bản đã thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và đáp ứng điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 121/2021/NĐ-CP và điểm d khoản 1 Điều 24 Nghị định số 03/2017/NĐ-CP. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải tuân thủ các điều kiện theo quy định và phải thông báo bằng văn bản đến các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

6. Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, báo cáo nghiệp vụ kinh doanh TCĐTCT, casino và công khai báo cáo tài chính được kiểm toán theo đúng quy định tại Điều 10 Thông tư số 39/2022/TT-BTC và Điều 12 Thông tư số 102/2017/TT-BTC.

7. Đối với doanh nghiệp kinh doanh casino phải bố trí 01 điểm trong Điểm kinh doanh casino để cơ quan quản lý nhà nước quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh.

Bộ Tài chính thông báo để các doanh nghiệp kinh doanh TCĐTĐT và casino được biết và triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ: CA, KHĐT; VHTTDL;
- NHNNVN;
- UBND các tỉnh/TP trực thuộc TW;
 - Lưu: VT, TCNH (N.A.Tuấn -80b)
.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH CÁC NGÂN HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Thanh Tâm

 

 


(1) Năm 2023, Bộ Tài chính có Công văn số 8722/BTC-TCNH ngày 15/8/2023.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.