Open navigation

Công văn 1609/TCT-TVQT ngày 17/04/2024 Lập kế hoạch nhận tem điện tử rượu tem điện tử thuốc lá biên lai thuế năm 2025

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1609/TCT-TVQT

V/v lập kế hoạch nhận tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá, biên lai thuế năm 2025

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá; Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về hóa đơn chứng từ. Tổng cục Thuế hướng dẫn một số nội dung về lập kế hoạch mua tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá năm 2025 và kế hoạch nhận các loại biên lai thuế, biên lai thu tiền phạt, in biên lai thuế CTT 50 năm 2025 tại các Cục Thuế như sau:

1. Lập kế hoạch nhận tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá năm 2025.

1.1 Kế hoạch mua tem điện tử năm 2025 của tổ chức, cá nhân (mẫu 02/TEM):

- Cục Thuế căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/3/2021 của Bộ Tài chính, hướng dẫn các tổ chức cá nhân (TCCN) đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép sản xuất thuốc lá, sản xuất rượu tiêu thụ trong nước truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo địa chỉ thuedientu.gov.vn để đăng ký sử dụng tem điện tử (Mẫu số 01/TEM), đăng ký kế hoạch mua tem điện tử năm 2025 (Mẫu số 02/TEM). Thời hạn đăng ký kế hoạch mua tem điện tử năm 2025 của TCCN là hết ngày 15/5/2024. Trường hợp TCCN đã gửi kế hoạch mua tem điện tử, trước ngày 15/5/2024 phát hiện có sai sót cần sửa đổi, bổ sung, TCCN vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi lại Kế hoạch mua tem điện tử của đơn vị (Mẫu số 02/TEM). Ứng dụng tem điện tử sẽ tự động nhận Kế hoạch cuối cùng tính đến thời hạn nộp (hết ngày 15/5/2024) làm căn cứ lập Kế hoạch nhận tem điện tử của Cơ quan Thuế.

1.2. Kế hoạch nhận tem điện tử KH01/TEM tại Cơ quan thuế

- Tại Chi cục Thuế và Văn phòng Cục Thuế (nơi nhận đăng ký mua tem điện tử của TCCN tại Cục Thuế):

Căn cứ đăng ký kế hoạch mua tem điện tử năm 2025 của TCCN (Mẫu số 02/TEM) trên Cổng thông tin điện tử được truyền vào ứng dụng Quản lý tem điện tử, Chi cục Thuế/Văn phòng Cục Thuế lập Kế hoạch nhận tem điện tử của Cơ quan Thuế theo mẫu số KH01/TEM trong ứng dụng Tem điện tử gửi Cục Thuế, trong đó lưu ý một số nội dung sau:

+ Tại chỉ tiêu Ước số lượng tem nhận trong năm (cột 6): Đơn vị căn cứ kế hoạch nhận tem đã lập lần đầu năm 2024 (lập trong năm 2023) và kế hoạch nhận bổ sung, điều chỉnh dự kiến trong năm 2024 để lập, đảm bảo số lượng tem ước nhận trong năm tương ứng với số lượng tem đã lập lần đầu và dự kiến bổ sung, điều chỉnh của năm 2024, đồng thời số lượng tem ước nhận trong năm không được thấp hơn số lượng tem đơn vị đã nhận của Cơ quan Thuế cấp trên tính đến thời điểm lập kế hoạch.

+ Chỉ tiêu Ước sử dụng cả năm (cột 7): Đơn vị ước số lượng tem sẽ sử dụng trong năm phải sát với nhu cầu thực tế sử dụng trong năm 2024, đảm bảo không vượt quá số lượng tem tồn đầu kỳ và số lượng tem ước nhận trong năm 2024, đồng thời số lượng tem ước sử dụng trong năm không được thấp hơn số lượng tem đơn vị đã xuất bán cho các TCCN đến thời điểm lập kế hoạch.

+ Chỉ tiêu Số lượng tem đề nghị nhận năm sau (Cột 9): Đơn vị căn cứ Kế hoạch mua tem năm 2025 của các TCCN đã đăng ký, và ước số lượng tem tồn cuối năm (Cột 8) để đăng ký kế hoạch mua tem trong năm 2025 đảm bảo sát với nhu cầu thực tế, đáp ứng nhu cầu sử dụng của TCCN, hạn chế đăng ký nhận bổ sung nhiều lần trong năm, tránh tồn kho nhiều dẫn đến lãng phí NSNN. Trong đó, số lượng tem đề nghị nhận năm 2025 của đơn vị không được vượt quá tổng số lượng tem mà các TCCN đã đăng ký tại Mẫu 02/TEM với Cơ quan Thuế đã được duyệt.

Đối với Chi cục Thuế khu vực: Công chức tại trụ sở chính của Chi cục Thuế Khu vực thực hiện lập Kế hoạch nhận tem điện tử năm 2025 (KH01/TEM) của toàn Chi cục Thuế, bộ phận một cửa của Chi cục Thuế không phải lập KH01/TEM

Thời hạn Chi cục Thuế/Văn phòng Cục Thuế lập kế hoạch nhận tem điện tử KH01/TEM trên ứng dụng Tem điện tử gửi về Cục Thuế chậm nhất là ngày 20/5/2024. Sau ngày 20/5/2024, Ứng dụng tem điện tử sẽ không cập nhật dữ liệu tại biểu KH01/TEM về Cục Thuế theo quy định.

-Tại Cục Thuế: Căn cứ KH01/TEM của các Chi cục Thuế/Văn phòng Cục Thuế đã lập và số lượng tem điện tử tồn kho tại Cục Thuế, Cục Thuế rà soát, lập kế hoạch nhận tem điện tử năm 2025 của toàn Cục đảm bảo số lượng tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá đăng ký nhận trong năm 2025 đáp ứng nhu cầu nhận của các Chi cục Thuế, hạn chế tồn kho nhiều tại Cơ quan Thuế.

Thời hạn Cục Thuế lập kế hoạch nhận tem điện tử KH01/TEM trên ứng dụng Tem điện tử gửi về Tổng cục Thuế chậm nhất là ngày 30/5/2024. Sau thời hạn trên, hệ thống Tem điện tử sẽ không cập nhật dữ liệu tại biểu KH01/TEM của Cục Thuế gửi về Tổng cục Thuế theo quy định.

2. Kế hoạch nhận các loại biên lai thuế, biên lai thu tiền phạt còn giá trị sử dụng:

Đối với biên lai còn giá trị sử dụng theo quy định tại Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 và Thông tư số 18/2023/TT-BTC ngày 21/3/2023, nếu trong năm 2025, Cục Thuế có nhu cầu nhận các loại biên lai trên, Cục thuế lập kế hoạch nhận, ký đóng dấu gửi về Tổng cục Thuế để Tổng cục cấp theo quy định. Trước khi nhận, Cục Thuế gửi Bảng kê ghi rõ loại biên lai và số lượng biên lai cần nhận kèm Giấy giới thiệu (có tên người nhận ấn chỉ, số hiệu công chức) để Tổng cục Thuế cấp tại kho Tổng cục Thuế theo từng lần phát sinh.

Riêng đối với các tỉnh phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào), thực hiện theo quy định và văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 1678/TCT-TVQT ngày 11/5/2023.

3. Về in biên lai thuế CTT 50 theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021.

Theo quy định tại Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021: “Cục Thuế in, khởi tạo và phát hành biên lai thuế Mẫu số CTT50 Phụ lục I.C ban hành kèm theo Thông tư này theo hình thức đặt in, tự in, điện tử để sử dụng thu thuế, phí, lệ phí đối với hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn áp dụng điều kiện sử dụng biên lai và thu nợ thuế đối với hộ khoán, thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân”.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị các Cục Thuế rà soát nhu cầu sử dụng biên lai thuế CTT50 đảm bảo nhu cầu sử dụng của đơn vị trong năm 2025. Trường hợp phải in trong năm 2025, Cục Thuế lập dự toán in biên lai thuế CTT50 cùng thời điểm lập dự toán chi NSNN năm 2025, và tổng hợp chung vào dự toán chi NSNN năm 2025 của Cục thuế để gửi về Tổng cục Thuế theo văn bản hướng dẫn xây dựng dự toán chi NSNN hàng năm của Tổng cục Thuế.

Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm về việc lập kế nhận tem điện tử năm 2025 và nhận biên lai thuế, biên lai thu tiền phạt, in biên lai thuế CTT50 đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết và triển khai thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế;
 - Lưu: VT, TVQT (AC).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI VỤ QUẢN TRỊ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Bùi Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.