Open navigation

Công văn 1672/TCT-QLN ngày 22/04/2024 Đính chính Công văn 1457_TCT-QLN

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1672/TCT-QLN

V/v đính chính công văn số 1457/TCT-QLN ngày 10/4/2024

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hòa Bình

Ngày 10/4/2024, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 1457/TCT-QLN trả lời công văn số 693/CTHBI-QLN ngày 07/02/2024 của Cục Thuế tỉnh Hòa Bình.

Do sơ suất trong quá trình soạn thảo, Tổng cục Thuế đính chính nội dung gạch đầu dòng cuối cùng tại công văn số 1457/TCT-QLN ngày 10/4/2024 như sau:

“- Trường hợp cá nhân là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì cá nhân đó có thể bị tạm hoãn xuất cảnh. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có thẩm quyền căn cứ tình hình thực tế và công tác quản lý thuế trên địa bàn để thực hiện tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.”

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo công văn số 1457/TCT-QLN ngày 10/4/2024 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hòa Bình biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCTrg Mai Xuân Thành (để b/c);
- PTCTrg Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC, CST-BTC;
- Vụ CS, PC-TCT;
- Website-TCT;
 - Lưu: VT, QLN(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
 Nguyễn Thu Trà

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.