Open navigation

Công văn 1742/TCT-CS ngày 25/04/2024 Chính sách tiền thuê đất

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1742/TCT-CS

V/v chính sách tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

 Kính gửi: Công ty TNHH An Bình Tâm.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 26/TT-ABT ngày 28/8/2023 của Công ty TNHH An Bình Tâm về miễn giảm tiền thuê đất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 66 Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

Căn cứ Điều 18 và điểm h Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Thông tư số 39/2012/TT-BGTVT ngày 24/9/2012 của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ khoản 9 Điều 59 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

- Quyết định số 55/2012/QĐ-TT ngày 19/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 69/2009/QĐ-TT ngày 20/4/2009 của thủ tướng Chính phủ đã bị bãi bỏ theo Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Hiện nay, chính sách thu tiền thuê đất, thuê mặt nước thực hiện theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016; Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ) và chưa có Nghị định thay thế.

Trường hợp tổ chức kinh tế có dự án đầu tư gắn với việc cho thuê đất mới để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe (bao gồm cả khu bán vé, khu quản lý điều hành, khu phục vụ công cộng) phục vụ cho hoạt động vận tải hành khách công cộng theo quy định của pháp luật về vận tải giao thông thì thuộc đối tượng được miễn tiền thuê đất theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày của Chính phủ.

Theo quy định tại Điều 25, Điều 30 Nghị định số 46/214/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ: (1) UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo UBND các cấp thực hiện các biện pháp kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của đối tượng được Nhà nước cho thuê đất và việc thu nộp tiền thuê đất; chỉ đạo cơ quan chức năng thuộc UBND cấp tỉnh phối hợp với cơ quan thuế để tổ chức thực hiện việc quản lý đối tượng nộp thuế và thu tiền thuê đất; (2) Cơ quan tài nguyên và môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác định địa điểm, vị trí, diện tích, loại đấtmục đích sử dụng đất, thời hạn thuê đất; (3) Cơ quan thuế có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, giải đáp thắc mắc về thu nộp tiền thuê đất.

Vì vậy, đề nghị Công ty TNHH An Bình Tâm liên hệ với các cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An và cung cấp các Giấy tờ chứng minh theo quy định của pháp luật để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và trách nhiệm được giao.

Tổng cục Thuế có ý kiến trả lời Công ty TNHH An Bình Tâm./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục QLCS, Cục QLGSCST (BTC);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Cục Thuế tỉnh Nghệ An;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.