Open navigation

Công văn 1892/TCT-CS ngày 07/05/2024 Giải đáp chính sách tiền sử dụng đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1892/TCT-CS

V/v giải đáp chính sách tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2024

 Kính gửiCục Thuế tỉnh Khánh Hòa.

Trả lời Công văn số 300/CTKHH-QLN ngày 15/01/2024 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về chậm nộp tiền sử dụng đất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1 Điều 48 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định:

“Điều 48. Nộp thuế trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện

1. Trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế về số tiền thuế do cơ quan quản lý thuế tính hoặc ấn định, người nộp thuế vẫn phải nộp đủ số tiền thuế đó, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ thực hiện quyết định tính thuế, quyết định ấn định thuế của cơ quan quản lý thuế.”

- Tại khoản 1 Điều 61 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 quy định:

“Điều 61. Nộp thuế trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện

1. Trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế về số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt do cơ quan quản lý thuế tính hoặc ấn định, người nộp thuế vẫn phải nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đó, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ thực hiện quyết định tính thuế, quyết định ấn định thuế của cơ quan quản lý thuế.”

- Căn cứ quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất:

+ Tại Điều 18 quy định:

“Điều 18. Xử lý chậm nộp

Trường hợp chậm nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước thì người sử dụng đất phải nộp tiền chậm nộp. Việc xác định tiền chậm nộp tiền sử dụng đất thực hiện theo mức quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành”.

+ Tại khoản 1 Điều 20 quy định:

“Điều 20. Điều khoản chuyển tiếp

1. Trường hợp tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 nhưng đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất thì xử lý như sau:

a) Trường hợp tiền sử dụng đất phải nộp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định và thông báo theo đúng quy định của pháp luật, tổ chức kinh tế có trách nhiệm tiếp tục nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước theo mức đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo và phải nộp tiền chậm nộp (nếu có) theo quy định của pháp luật phù hợp với từng thời kỳ.

b) Trường hợp tiền sử dụng đất phải nộp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định và thông báo, nhưng chưa phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm xác định và thông báo tiền sử dụng đất phải nộp thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương chỉ đạo xác định lại đảm bảo đúng quy định của pháp luật, số tiền xác định phải nộp thêm (nếu có) được thông báo để tổ chức kinh tế nộp bổ sung vào ngân sách nhà nước và không phải nộp tiền chậm nộp đối với khoản thu bổ sung này trong thời gian trước khi được xác định lại. Đối với số tiền sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định và thông báo trước khi xác định lại, tổ chức kinh tế được tiếp tục thực hiện nộp theo số đã thông báo, trường hợp nộp chưa đủ thì nay phải nộp số còn thiếu và phải nộp tiền chậm nộp như đối với trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Quốc Hân được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo Quyết định số 3596/QĐ-UB ngày 28/12/2004 (giao đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2003) nhưng đến trước ngày 01/07/2014 (ngày Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành) chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất và cơ quan quản lý nhà nước đã xác định và thông báo nhưng chưa phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm xác định và thông báo tiền sử dụng đất phải nộp thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương chỉ đạo xác định lại đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đối với số tiền sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định và thông báo theo quy định của pháp luật nếu người nộp thuế chậm nộp so với quy định thì phải nộp tiền chậm nộp theo pháp luật quản lý thuế từng thời kỳ.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương căn cứ quy định pháp luật để thực hiện việc rà soát việc giao đất, quản lý, sử dụng đất, xác định nghĩa vụ tài chính và các vấn đề liên quan khác đối với trường hợp Công ty TNHH Quốc Hân.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục QLCS, Vụ PC, Vụ CST-BTC;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Website TCT;
 - Lưu VT, CS (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.