Open navigation

Công văn 1917/TCT-CS ngày 08/05/2024 Chính sách thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1917/TCT-CS

V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2024.

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7473/CT-TTHT ngày 26/12/2023 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 1 Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội và các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam;

Căn cứ các quy định trên, ngày 15/9/2023, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4084/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Nghệ An về chính sách thuế GTGT. Trường hợp Cục Thuế tỉnh Nghệ An có căn cứ xác định sản phẩm bột đá CaCO3 thuộc mã ngành cấp 7 - 2396013 - Phụ lục Danh mục và nội dung hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam kèm theo Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam và không thuộc nhóm hàng hóa, dịch vụ nêu tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ thì thuộc đối tượng giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định số 44/2023/NĐ-CP.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Nghệ An được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ PC;
- Websìte TCT;
 - Lưu: VT, CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.