Open navigation

Công văn 1664/TCHQ-TXNK ngày 19/04/2024 Thuế giá trị gia tăng mặt hàng thiết bị điện tử gia dụng

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1664/TCHQ-TXNK

V/v thuế GTGT mặt hàng thiết bị điện tử gia dụng

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024 

 Kính gửi: Công ty TNHH TM DV Kỹ Thuật Kangen Hoàn Nguyên.
(68 Đường 30/4, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành ph Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số CV01/2024 ngày 11/4/2024 của Công ty TNHH TM DV Kỹ Thuật Kangen Hoàn Nguyên đề nghị hướng dẫn về việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng máy lọc nước. Về vn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Mục III Phần B Phụ lục III Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ, trường hợp hàng hóa nêu tại công văn số CV01/2024 được xác định là thiết bị điện tử gia dụng thì không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT, áp dụng mức thuế suất là 10%. Mã số HS ở cột (4) Phần B Phụ lục III chỉ để tra cứu. Việc xác định mã số HS đối với hàng hóa thực tế nhập khẩu thực hiện theo quy định về phân loại hàng hóa tại Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hải quan.

Theo quy định tại Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin và Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08/4/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử thì “ Thiết bị điện tử gia dụng là thiết bị điện t dùng trong các hoạt động của gia đình. Thiết bị điện tử bao gồm thiết bị điều hòa không khí, tủ lạnh, máy giặt, máy hút bụi, lò vi sóng". Trong đó, thiết bị điện tử là những thiết bị có cấu tạo cơ bản bao gồm các linh kiện bán dẫn và các mạch điện tử tích hợp, hoạt động theo các nguyên lý điều khiển của mạch điện tử.

Như vậy, để xác định một sn phẩm có phải là thiết bị điện tử gia dụng theo pháp luật về công nghệ thông tin, trước hết cần phải xem xét, đánh giá các thiết bị này có phải là thiết bị điện tử hay không. Trường hợp vướng mắc liên quan đến việc xác định hàng hóa nhập khẩu là thiết bị điện tử để khai thuế GTGT, đề nghị doanh nghiệp liên h với Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn cụ thể.

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên để thực hiện và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH TM DV Kỹ Thuật Kangen Hoàn Nguyên biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - PTCT Hoàng Việt Cường (đ
 b/cáo);
- Lưu: VT,TXNK(3b). 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đặng Sơn Tùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.