Open navigation

Công văn 1877/TCHQ-TXNK ngày 03/05/2024 Trao đổi thông tin hàng hóa

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1877/TCHQ-TXNK

V/v trao đổi thông tin hàng hóa

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2024

 Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tổng cục Hải quan xin gửi tới Bộ Thông tin và Truyền Thông lời chào trân trọng và xin cảm ơn sự hỗ trợ của Quý Bộ trong thời gian vừa qua.

Tổng cục Hải quan xin trao đi với Quý Bộ nội dung sau:

Ngày 20/3/2024, Tng cục Hải quan có công văn số 1137/TCHQ- TXNK gửi Quý Bộ về việc trao đổi thông tin liên quan đến mặt hàng Khối thu phát RU (Radio Unit). Tuy nhiên, đến nay Tổng cục Hi quan chưa nhận được thông tin trao đổi của Quý Bộ.

Đ kịp thời hướng dẫn cho cộng đồng doanh nghiệp áp dụng thống nht, Tổng cục Hải quan kính đề nghị Quý Bộ quan tâm và sớm có ý kiến trao đi.

Đầu mi trao đi: xin liên hệ công chức Lê Bá Khánh Toàn, Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan, SĐT: 0934664111.

Tổng cục Hải quan trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Bộ./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan;
 - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) (Lô D26 KĐT mới Cầu Giấy, Yên H
òa, Cầu GiấyHà Nội);
- Lưu: VT, TXNK-PL (Toàn-3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Hoàng Việt Cường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.