Open navigation

Công văn 227/TĐC-CL ngày 29/03/2024 Đăng ký hồ sơ nhập khẩu hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 227/TĐC-CL

V/v đăng ký hồ sơ nhập khẩu hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2024

 Kính gửi: Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN

Ngày 26 tháng 3 năm 2024, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) có nhận được Công văn số 94/QLCL-CL2 ngày 26 tháng 2 năm 2024 của Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa với nội dung thông báo như sau:

“1. Hệ thống một cửa của Bộ KH&CN kết nối với Cổng thông tin một cửa Quốc gia hiện không thể truy cập và xử lý hồ sơ. Cục Quản lý Chất lượng đang thực hiện rà soát, sửa chữa.

2. Trong khi hệ thống thực hiện sửa chữa, Cơ quan thực hiện kiểm tra nhà nước; Tổ chức đánh giá sự phù hợp; Người nhập khẩu thực hiện khai báo và xử lý hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước đối với hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN bằng hồ sơ bản giấy theo quy định.

3. Đề nghị Tổng cục Hải quan tiếp nhận và xử lý các hồ sơ nhập khẩu bản giấy nói trên theo quy định.”

Từ những nội dung trên, các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN thực hiện đăng ký thủ tục kiểm tra chất lượng trực tiếp bằng hồ sơ bản giấy theo quy định tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: 028.39.307.908./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bà Nguyễn Thị Kim Huệ Phó GĐ Sở (để b/c);
- Cục Hải quan TP HCM (để phối hợp);
- BLĐ Chi cục (để biết);
 - Lưu: CL (2b). V.02.

CHI CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Văn Hà

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.