Open navigation

Công văn 5565/TCHQ-GSQL ngày 27/10/2023 Tăng cường quản lý thuê kho ngoài của doanh nghiệp chế xuất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5565/TCHQ-GSQL

V/v tăng cường quản lý thuê kho ngoài của DNCX

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023

 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Căn cứ quy định tại Điều 60 Luật Hải quan, khoản 10 Điều 26 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ, Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, doanh nghiệp chế xuất được thuê kho bên ngoài để lưu giữ nguyên liệu, vật tư, thành phẩm phục vụ cho hoạt động sản xuất của chính DNCX. Để tăng cường biện pháp quản lý, đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan đối với hoạt động của doanh nghiệp chế xuất nói chung và hoạt động thuê kho ngoài của doanh nghiệp chế xuất nói riêng, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi quản lý DNCX:

- Thực hiện giám sát hàng hoá đưa vào, đưa ra kho thuê ngoài DNCX thông qua hệ thống ca-mê-ra theo hướng dẫn tại Quyết định số 247/QĐ-TCHQ ngày 02/3/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát hàng hóa đưa vào, đưa ra tại kho thuê bên ngoài DNCX để kịp thời phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, rủi ro cần áp dụng biện pháp quản lý phù hợp. Phối hợp với đơn vị hải quan liên quan trong việc kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá tại kho thuê;

- Thực hiện kiểm tra đột xuất tình trạng hàng hóa gửi kho, kiểm tra khi có dấu hiệu nghi vấn hàng hóa gửi kho không đúng hoặc tự ý tiêu thụ nội địa;

- Việc kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật của kho thuê bên ngoài DNCX đảm bảo tất cả các kho DNCX thuê ngoài được kiểm tra tối thiểu 1 lần/năm.

- Báo cáo, đánh giá khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý hàng hoá đưa vào, đưa ra giữa DNCX với kho thuê bên ngoài; đề xuất giải pháp quản lý có hiệu quả;

2. Tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi có kho thuê của DNCX:

- Xây dựng phương án, phân công cụ thể công chức theo dõi, quản lý hàng hoá đưa vào, đưa ra kho thuê bên ngoài DNCX;

- Tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ giám sát, kiểm soát đối với kho thuê bên ngoài DNCX để kịp thời phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, rủi ro. Trường hợp phát hiện dấu hiệu thì phối hợp với Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi quản lý DNCX kiểm tra đột xuất tình trạng hàng hóa gửi kho hoặc kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp theo quy định;

- Chủ động trao đổi, cung cấp thông tin về hoạt động của DNCX tại kho thuê với Chi cục Hải quan nơi quản lý DNCX.

- Báo cáo, đánh giá khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý hàng hoá đưa vào, đưa ra giữa DNCX với kho thuê bên ngoài; đề xuất giải pháp quản lý có hiệu quả;

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Văn Thơ (để b/c);
 - Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Bắc Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.