Open navigation

Quyết định 176/QĐ-BTTTT ngày 16/02/2024 Kế hoạch triển khai Đề án Kiện toàn tổ chức bộ máy nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 176/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY, NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỪ TRUNG ƯƠNG ĐẾN ĐỊA PHƯƠNG ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030”

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26/7/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 26/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) với chi tiết nhiệm vụ, phân công thực hiện, tiến độ và kết quả cụ thể như chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, dự toán kinh phí, triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công và báo cáo kết quả công việc định kỳ hằng năm gửi Cục Chuyển đổi số quốc gia chậm nhất vào ngày 15/12 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Cục Chuyển đổi số quốc gia chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp kết quả công việc, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ các khó khăn, vướng mắc (nếu có) để có giải pháp tháo gỡ, xử lý.

Vụ Kế hoạch - Tài chính tham mưu bố trí từ kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Thông tin và Truyền thông hằng năm và các nguồn lực tài chính khác để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang (để báo cáo);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Bộ TT&TT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng; các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ;
- Đơn vị chuyên trách về CNTT các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 - Lưu: VT, CĐSQG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Huy DũngPHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY, NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỪ TRUNG ƯƠNG ĐẾN ĐỊA PHƯƠNG ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030”
 (Kèm theo Quyết định số /QĐ-BTTTT ngày /02/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

TT

Tên nhiệm vụ

Chi tiết nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Kết quả, sản phẩm dự kiến

1

Tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 26/12/2023

1.1

Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai, thực hiện Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 26/12/2023

Triển khai các hoạt động hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1690/QĐ-TTg theo chức năng và phạm vi quản lý.

Cục Chuyển đổi số quốc gia

- Đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin tại bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp công nghệ số;

- Các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước trong lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ số.

Hằng năm và theo yêu cầu thực tế phát sinh

- Các văn bản hướng dẫn;

- Các hội nghị hướng dẫn, phổ biến, tổng kết.

1.2

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 26/12/2023

- Theo dõi, đôn đốc các các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Quyết định số 1690/QĐ- TTg ngày 26/12/2023;

- Kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 26/12/2023 tại các bộ, ngành, địa phương.

Cục Chuyển đổi số quốc gia

- Đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hằng năm

- Các văn bản đôn đốc, đề nghị báo cáo;

- Tổ chức các đoàn kiểm tra kết quả triển khai;

- Các báo cáo tình hình triển khai thực hiện.

2

Công bố, cập nhật danh mục các nền tảng số và bộ công cụ sử dụng thống nhất toàn quốc phục vụ quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số

 

Cục Chuyển đổi số quốc gia

- Vụ Kinh tế số và Xã hội số, Cục An toàn thông tin, Trung tâm thông tin, Viện Công nghệ số và chuyển đổi số quốc gia;

- Các đơn vị chức năng của bộ, ngành, địa phương;

- Các doanh nghiệp công nghệ số.

- Năm 2024: Công bố danh mục các nền tảng số và bộ công cụ;

- Các năm tiếp theo: Cập nhật danh mục theo tình hình thực tế triển khai.

Danh mục các nền tảng số và bộ công cụ sử dụng thống nhất toàn quốc được công bố và cập nhật thường xuyên.

3

Vận hành, duy trì Nền tảng điện toán đám mây Chính phủ (CGC)

Thực hiện theo quy trình vận hành, duy trì các hệ thống thông tin.

Cục Chuyển đổi số quốc gia

Cục An toàn thông tin, Trung tâm thông tin và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Hằng năm

Nền tảng điện toán đám mây Chính phủ (CGC) hoạt động ổn định, thường xuyên, liên tục và hiệu quả.

4

Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương

Rà soát theo quy định tại Luật Công nghệ thông tin, Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng, Luật Giao dịch điện tử và các văn bản pháp luật khác có liên quan theo hướng tập trung, thống nhất một đầu mối, có phân công, phân cấp phù hợp, cụ thể giữa các cơ quan trung ương và giữa trung ương với địa phương, xác định rõ nhiệm vụ do cơ quan nhà nước chủ trì triển khai; nhiệm vụ do cơ quan nhà nước chủ trì, thuê ngoài dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp; nhiệm vụ do cơ quan nhà nước chủ trì, huy động sự tham gia của xã hội để triển khai.

Vụ Tổ chức cán bộ

Cục Chuyển đổi số quốc gia, Vụ Kinh tế số và Xã hội số, Cục An toàn thông tin, Cục Báo chí, Trung tâm Thông tin, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Viện Công nghệ số và chuyển đổi số quốc gia.

Tháng 12/2024

Văn bản tổng hợp rà soát, đề xuất báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông.

5

Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số tại Bộ Thông tin và Truyền thông

5.1

Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số đối với từng lĩnh vực và bố trí bộ phận hoặc đầu mối thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số

 

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Cục Chuyển đổi số quốc gia, Vụ Kinh tế số và Xã hội số, Trung tâm thông tin.

Tháng 12/2024

Các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số đối với từng lĩnh vực.

5.2

Bố trí biên chế từ nguồn biên chế được giao để thực hiện nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số

 

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 12/2024

 

6

Xây dựng, phát triển, phổ biến, vận hành, duy trì các nền tảng số và bộ công cụ sử dụng thống nhất toàn quốc phục vụ quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số

- Xây dựng, phát triển các nền tảng số và bộ công cụ bao gồm: bồi dưỡng, tập huấn; tuyên truyền, phổ biến; quản lý dự án; khảo sát, thu thập ý kiến; đo lường, giám sát trực tuyến; kết nối, chia sẻ dữ liệu; quản lý tri thức; trợ lý ảo; an toàn thông tin mạng;

- Phổ biến, tuyên truyền, thúc đẩy sử dụng các nền tảng số và bộ công cụ sử dụng thống nhất toàn quốc;

- Vận hành, duy trì và hỗ trợ sử dụng các nền tảng số và bộ công cụ sử dụng thống nhất toàn quốc bảo đảm hoạt động ổn định, thường xuyên, liên tục, hiệu quả.

Cục Chuyển đổi số quốc gia và các cơ quan, đơn vị chủ trì triển khai các nền tảng số, bộ công cụ

Vụ Kinh tế số và Xã hội số, Cục An toàn thông tin, các cơ quan, đơn vị liên quan; đơn vị chức năng tại các bộ, ngành, địa phương; các doanh nghiệp công nghệ số.

Theo kế hoạch chi tiết triển khai các nền tảng số và bộ công cụ sử dụng thống nhất toàn quốc

- Các nền tảng số và bộ công cụ được xây dựng, phát triển;

- Phổ biến thông qua đa dạng các hình thức tuyên truyền: tin tức, video, bài viết, tranh ảnh minh họa, infographic đăng tải trên các báo, trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng; các buổi họp báo, các cuộc thi tìm hiểu, …;

- Các nền tảng số và bộ cung cụ được hoạt động ổn định, thường xuyên, liên tục và hiệu quả.

7

Tham mưu, đôn đốc, điều phối các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của Bộ Thông tin và Truyền thông

Tham mưu xây dựng, đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch hành động về chuyển đổi số của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trung tâm Thông tin

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Hằng năm

Các văn bản đôn đốc, điều phối.

8

Phát triển lực lượng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật cho đội ngũ nhân lực chuyển đổi số

8.1

Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, nâng cao trình độ chuyên môn và kiến thức cho đội ngũ nhân lực chuyển đổi số từ trung ương đến cơ sở

- Xây dựng Chương trình bồi dưỡng, tập huấn;

- Xây dựng nội dung bồi dưỡng, tập huấn;

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua các nền tảng.

Cục Chuyển đổi số quốc gia

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

- Đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin tại bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp công nghệ số;

- Các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước trong lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ số.

Hằng năm

- Khung Chương trình bồi dưỡng tập huấn;

- Sổ tay, cẩm nang, sách, tài liệu bồi dưỡng, tập huấn được biên soạn, phát hành, đăng tải;

- Các lớp bồi dưỡng, tập huấn được tổ chức.

8.2

Xây dựng, phát triển đội ngũ nhân lực thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số; tổ chức, duy trì hoạt động các đầu mối chuyển đổi số, Tổ công nghệ số cộng đồng; tổ chức và duy trì các diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số

- Xây dựng, phát triển đội ngũ nhân lực thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số;

- Tổ chức các diễn đàn, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số.

Cục Chuyển đổi số quốc gia

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

- Đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin tại bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp công nghệ số;

- Các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước trong lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ số;

- Các thành viên của Mạng lưới chuyển đổi số.

Hằng năm

Mạng lưới chuyển đổi số hoạt động ổn định, hiệu quả.

8.3

Thu hút, tuyển dụng, bồi dưỡng nhân lực chuyển đổi số cho các cơ quan nhà nước hoặc thuê chuyên gia tư vấn, thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước

- Xây dựng chính sách thu hút, tuyển dụng, bồi dưỡng nhân lực chuyển đổi số;

- Thuê chuyên gia tư vấn, thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số.

Vụ Tổ chức cán bộ và các cơ quan, đơn vị

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Hằng năm

- Chính sách thu hút, tuyển dụng, bồi dưỡng nhân lực chuyển đổi số;

- Thuê được chuyên gia có năng lực, kinh nghiệm thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số.

8.4

Xây dựng, phổ biến nền tảng học trực tuyến

 

Cục Chuyển đổi số quốc gia

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

- Đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin tại bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Hằng năm

Nền tảng học trực tuyến được thiết lập, hoạt động ổn định theo hướng tự học, tự kiểm tra, đánh giá và cấp chứng chỉ, chứng nhận theo quy định.

9

Thiết lập, điều phối, tổ chức các hoạt động của Mạng lưới chuyển đổi số từ trung ương đến cơ sở

9.1

Thiết lập, điều phối hoạt động của Mạng lưới chuyển đổi số từ trung ương đến cơ sở

Điều phối, hướng dẫn thiết lập, hoạt động của Mạng lưới chuyển đổi số.

Cục Chuyển đổi số quốc gia

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

- Đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin tại bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp công nghệ số;

- Các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước trong lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ số;

- Các thành viên của Mạng lưới chuyển đổi số.

Hằng năm

Mạng lưới chuyển đổi số được thiết lập, hoạt động hiệu quả đóng góp thiết thực cho công tác chuyển đổi số quốc gia.

9.2

Tổ chức các hoạt động của Mạng lưới chuyển đổi số từ trung ương đến cơ sở

- Tổ chức giao ban Mạng lưới chuyển đổi số; các hội thảo, hội nghị chuyên đề để cung cấp, trao đổi, cập nhật thông tin, kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ về chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử hướng tới Chính phủ số, Chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số;

- Trao đổi, làm việc, khảo sát và học tập kinh nghiệm trong nước và quốc tế, đôn đốc, phối hợp thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số;

- Thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty thuộc Mạng lưới chuyển đổi số tiếp cận các nền tảng số phục vụ chuyển đổi số trong doanh nghiệp;

- Tôn vinh, nhân rộng mô hình thành công của các tổ chức, cá nhân có ý tưởng, sáng kiến, cách làm đột phá, sáng tạo trong hoạt động của Mạng lưới chuyển đổi số.

Cục Chuyển đổi số quốc gia

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

- Đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin tại bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp công nghệ số;

- Các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước trong lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ số;

- Các thành viên của Mạng lưới chuyển đổi số.

Hằng năm

- Các buổi giao ban, hội thảo, hội nghị được tổ chức;

- Tổ chức các đoàn công tác trong và ngoài nước;

- Các doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty thuộc Mạng lưới chuyển đổi số được tiếp cận các nền tảng số phục vụ chuyển đổi số trong doanh nghiệp;

- Các buổi lễ tôn vinh được tổ chức.

10

Truyền thông, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa của Đề án, của Mạng lưới chuyển đổi số.

Thực hiện chiến dịch truyền thông, tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Cục Chuyển đổi số quốc gia

Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Cục Thông tin cơ sở, Trung tâm Thông tin; các đơn vị chức năng của bộ, ngành, địa phương và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Hằng năm

Truyền thông thông qua đa dạng các hình thức tuyên truyền: tin tức, video, bài viết, tranh ảnh minh họa, infographic đăng tải trên các báo, trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng; các buổi họp báo, các cuộc thi tìm hiểu, …;

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.