Open navigation

Công văn 3184/VPCP-KSTT ngày 10/05/2024 Tình hình thực hiện Quyết định 1968_QĐ-TTg

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3184/VPCP-KSTT

V/v tình hình thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng Bộ Công Thương;
- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét Báo cáo số 76/BC-BCT ngày 17/4/2024 của Bộ Công Thương về tình hình thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ (Báo cáo) phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030” (Đề án), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Bộ Công Thương tăng cường rà soát, đánh giá chính xác tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Đề án, đề xuất giải pháp có tính đột phá, đảm bảo hoàn thành trong thời hạn đề ra đến năm 2025; Nghiên cứu, bố trí kinh phí hàng năm trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước được giao để thực hiện các nhiệm vụ của Bộ tại Đề án theo đúng quy định của pháp luật.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét kiến nghị của Bộ Công Thương tại Báo cáo trong quá trình điều hành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 để cân đối, bố trí vốn cho các nhiệm vụ của Đề án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Các địa phương chủ động phối hợp với Bộ Công Thương trong tổ chức triển khai; Cân đối, bố trí cấp ngân sách nhà nước tại địa phương để thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các đồng chí biết, thực hiện (Báo cáo gửi kèm theo)./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTgCP Trần Lưu Quang (để b/c);
- VPCP: BTCN,
Trợ lý, Thư ký: TTgCP, PTTgCP Trần Lưu Quang; các Vụ: CN, KTTH;
- Lưu: VT, KSTT(2). ĐTN

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 Trần Văn Sơn

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.