Open navigation

Công văn 3409/VPCP-KTTH ngày 18/05/2024 Dự thảo Quyết định ban hành Danh mục sản phẩm hàng hóa dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3409/VPCP-KTTH

V/v dự thảo Quyết định ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2024

 

 

Kính gửiBộ trưởng Bộ Công Thương

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại các Tờ trình số 3216/TTr-BCT ngày 14 tháng 5 năm 2024; số số 2382/TTr-BCT ngày 11 tháng 4 năm 2024 về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (dự thảo Quyết định), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Bộ Công Thương khẩn trương thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại thông báo số 206/TB-VPCP ngày 8 tháng 5 năm 2024 về tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, Nghị quyết của Quốc hội, theo đó Bộ Công Thương báo cáo sự cần thiết áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; trên cơ sở đó, có văn bản gửi lấy ý kiến Bộ Tư pháp theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương hoàn chỉnh lại hồ sơ dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 5 năm 2024.

3. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái,
- Các Bộ: CT, TP;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân,
Các Vụ: PL, TH;
 - Lưu: VT, KTTH (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.