Open navigation

Công văn 4579/BTC-VP ngày 04/05/2024 Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu gian lận thương mại vận chuyển trái phép hàng hóa

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4579/BTC-VP

V/v tăng cường công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa.

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2024

 

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan;
 - Tổng cục Thuế.

Trong thời gian vừa qua, một số đối tượng lợi dụng sự thông thoáng về chính sách, sự phát triển của thương mại điện tử, dịch vụ chuyển phát nhanh, dịch vụ ký gửi hàng hóa. hành lý,... để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đặc biệt là vàng, ma túy; Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế:

1. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; tăng cường quản lý các hoạt động xuất, nhập khẩu của các doanh nghiệp, giám sát chặt chẽ hàng hóa, hành lý qua các cửa khẩu, kịp thời phát hiện hàng hóa có dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

2. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Biên phòng, Quản lý thị trường; tổ chức đấu tranh, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua khu vực cửa khẩu, lối mở đường bộ, cảng biển, cảng sông quốc tế, cảng hàng không dân dụng quốc tế và các địa điểm khác thuộc địa bàn hoạt động hải quan; trong đó, tập trung đấu tranh phát hiện ma túy các loại, vàng, xăng dầu, ngoại tệ,...

3. Tổng cục Thuế phối hợp với chính quyền địa phương yêu cầu các cá nhân, tổ chức kinh doanh, đặc biệt là các cá nhân, tổ chức kinh doanh mặt hàng vàng thực hiện nghiêm việc áp dụng hóa đơn điện tử trong các giao dịch mua, bán; xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức không thực hiện đúng quy định.

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong công tác quản lý thuế, công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa nhất là trong công tác quản lý xuất khẩu, nhập khẩu để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

5. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Hải quan, cơ quan Thuế các nước trong công tác chia sẻ thông tin, đảm bảo phát hiện, ngăn chặn, triệt phá các đường dây buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa.

6. Giám sát chặt chẽ hoạt động công vụ để phát hiện và phòng ngừa tiêu cực, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

7. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp.

Đề nghị Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế khẩn trương thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Công Thương (để phối hợp);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để phối hợp);
 - Lưu: VT, VP. (11b)

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 Phạm Chí Thanh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.