Open navigation

Công văn 732/UBND-NC ngày 17/01/2024 Đính chính sai sót tại Quyết định 01_2024_QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN
 QUẬN TÂN PHÚ

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 732/UBND-NC

V/v đính chính sai sót tại Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

Tân Phú, ngày 09 tháng 4 năm 2024

 

Kính gửi:

- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận;
- Ban ngành quận;
 - Ủy ban nhân dân 11 phường.

Ngày 17 tháng 01 năm 2024, Ủy ban nhân dân quận Tân Phú có ban hành Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú.

Qua rà soát, Ủy ban nhân dân quận Tân Phú phát hiện có sai sót về kỹ thuật và đính chính như sau:

Tại trang 01 phần Căn cứ pháp lý ban hành văn bản, dòng thứ 19 từ trên xuống viết là: “Căn cứ Thông tư s 05/2021/TT-BYT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ...” nay sửa thành “Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BNV ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ...”

Tại trang 02 phần Căn cứ pháp lý ban hành văn bản, dòng thứ 05 từ trên xuống viết là: “Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 2880/TTr-NV ngày 04 tháng 12 năm 2023 và Báo cáo thẩm định của Trưởng Phòng Tư pháp tại Công văn s 1811/BC-PTP ngày 15 tháng 11 năm 2023.” nay sửa thành “Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 2880/TTr-NV ngày 04 tháng 12 năm 2023 và Báo cáo thẩm định của Phòng Tư pháp tại Báo cáo số 1811/BC-PTP ngày 15 tháng 11 năm 2023.”./.

 
Nơi nhận:
Như trên;
- UBND/Q (CT, các PCT);
- VP UBND/Q (CVP, THNC);
- Trang Thông tin điện tử quận;
 - Lưu: VT, PTP (2b).

CHỦ TỊCH
 Phạm Minh Mẫn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.