Open navigation

Công văn 1554/TCT-CS ngày 15/04/2024 Hóa đơn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1554/TCT-CS

V/v hóa đơn.

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024 

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4279/CTLAN-TTHT ngày 01/11/2023 về hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014) quy định về loại hóa đơn;

Căn cứ Điều 8 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về loại hóa đơn;

Căn cứ khoản 6 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý chuyển tiếp.

Căn cứ các quy định trên, hóa đơn thương mại không thuộc một trong các loại hóa đơn điện tử được quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014, theo đó, trước khi áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp lập hóa đơn thương mại cho hàng hóa xuất khẩu có sai sót thì không có quy định sử dụng hóa đơn điện tử tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 để thay thế hoặc điều chỉnh cho hóa đơn thương mại.

Về kê khai thuế đối với hàng bán trả lại: Tổng cục Thuế đã có công văn số 4511/TCT-CS ngày 11/10/2023 hướng dẫn lập hóa đơn và kê khai đối với trường hợp trả lại hàng hóa. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Long An căn cứ quy định pháp luật, nghiên cứu tham khảo công văn trên và tình hình thực tế để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ PC, KK- TCT;
- Vebsite TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.