Open navigation

Công văn 1897/TCT-CS ngày 07/05/2024 Thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1897/TCT-CS

V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2024 

 Kính gửi: Công ty TNHH Hải Vi.
(Địa chỉ: Tổ 1, ấp Thành Đông, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 01/2024/CV-HVI ngày 21/02/2024 của Công ty TNHH Hải Vi về thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 6 Điều 1 Luật Thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung Điều 12 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 quy định về khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Căn cứ khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính và điểm a khoản 9 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/5/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi khoản 2 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Căn cứ quy định trên, về nguyên tắc, trường hợp Công ty TNHH Hải Vi có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ. Trường hợp Công ty có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Công ty phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ % giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng so với tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra.

Trường hợp còn phát sinh vướng mắc, đề nghị Công ty TNHH Hải Vi liên hệ Cục Thuế tỉnh Tây Ninh và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH Hải Vi được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTrg Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh Tây Ninh;
- Vụ PC, Vụ KK;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.