Open navigation

Công văn 1912/TCT-CS ngày 08/05/2024 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1912/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 53/CTBLI-KK ngày 10/01/2024 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Ngày 06/9/2017, Bộ Tài chính đã có công văn số 11858/BTC-CST, theo đó tại điểm 2 công văn đã hướng dẫn việc phân bổ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (bản photocopy công văn kèm theo). Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu căn cứ quy định trên, nghiên cứu tham khảo hướng dẫn tại công văn số 11858/BTC-CST nêu trên để thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ KK, PC;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.