Open navigation

Công văn 1981/TCT-CS ngày 10/05/2024 Vướng mắc chính sách tiền sử dụng đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1981/TCT-CS

V/v vướng mắc chính sách tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8882/CTBRV-HKDCN ngày 27/12/2024 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về vướng mắc trong việc xác định tiền chậm nộp Công ty Hoàn Vũ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 2 Điều 7, khoản 3 Điều 32 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2007);

- Căn cứ khoản 4 Điều 16 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 14/4/2011);

- Căn cứ khoản 1, khoản 2 mục II Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính (có hiệu lực từ 31/5/2005);

- Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 20 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;

Theo quy định của pháp luật nêu trên, tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ là khoản thu nộp theo thông báo của cơ quan thuế. Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp tiền thuế và tiền chậm nộp theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp dự án Khu Resort Hoàn Vũ - Hồ Tràm được giao đất từ năm 2011, đã có hồ sơ nộp Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhưng đến ngày 15/8/2019, cơ quan thuế mới nhận được đầy đủ bộ hồ sơ có đóng dấu giáp lai của Văn phòng đăng ký đất đai thì đề nghị cơ quan thuế phối hợp với cơ quan tài nguyên môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương rà soát hồ sơ, xác định nguyên nhân chủ quan, khách quan của việc chậm ra thông báo thuế và xử lý theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP và quy định pháp luật nêu trên. Trên cơ sở đó, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất từng thời kỳ và tình hình thực hiện thực tế đối với Dự án để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục QLGSCST, Vụ PC, Cục QLCS (BTC);
- Vụ QLN&CCNT, Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.