Open navigation

Công văn 2043/TCT-DNNCN ngày 14/05/2024 Chính sách thuế thu nhập cá nhân chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2043/TCT-DNNCN

V/v chính sách thuế TNCN chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2024.

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời Công văn số 526/CTDTH-TTHT ngày 05/4/2024 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp đề nghị cho ý kiến vướng mắc thuế thu nhập cá nhân về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài đối với chủ đầu tư là Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư quy định:

“1. Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài hàng năm.

Nhà đầu tư nước ngoài được chuyển hàng năm số lợi nhuận được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam ra nước ngoài khi kết thúc năm tài chính, sau khi doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp....”

- Tại Điểm c Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi bổ sung tại Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015) quy định:

“3. Thu nhập từ đầu tư vốn

Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:

c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ”

Căn cứ các quy định nêu trên, về nguyên tắc từ ngày 01/01/2015, trường hợp Công ty TNHH một thành viên do cá nhân nước ngoài làm chủ, có phát sinh lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 186/2010/TT-BTC thì lợi nhuận được chia của cá nhân là chủ Công ty TNHH một thành viên sau khi đã nộp thuế TNDN không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Mai Sơn (để b/c);
- Công ty TNHH Thắng Long
(Đ/c:234 đường ĐT 852, Khóm Tân Hòa,
P. An Hòa, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp);
- Cục DNL, Vụ PC, CS, HTQT (TCT);
 - Lưu: VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV&HKD,CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Nguyễn Quý Trung

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.