Open navigation

Công văn 1466/BHXH-TT ngày 21/05/2024 Thông tin truyền thông bảo đảm an toàn thông tin mạng

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1466/BHXH-TT

V/v thông tin, truyền thông bảo đảm an toàn thông tin mạng

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2024

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
 - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Nghị quyết số 398-NQ/BCSĐ ngày 15/03/2024 của Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng ngành BHXH Việt Nam (Nghị quyết số 398-NQ/BCSĐ); Quyết định số 510/QĐ-BHXH ngày 07/05/2024 của BHXH Việt Nam ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 398-NQ/BCSĐ (Quyết định số 510/QĐ- BHXH), để tăng cường công tác thông tin, truyền thông về công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng của Ngành, BHXH Việt Nam đề nghị các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Nội dung truyền thông

- Thông tin, phổ biến về nội dung Nghị quyết số 398-NQ/BCSĐ và Quyết định số 510/QĐ-BHXH.

- Ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, tính cấp bách của công tác an toàn thông tin mạng trong giai đoạn hiện nay.

- Các hoạt động và kết quả đạt được trong việc triển khai, thực hiện công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng của ngành BHXH Việt Nam, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.

- Thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động (CCVC) ngành BHXH Việt Nam trong công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng.

- Tình hình triển khai nhiệm vụ của Đội ứng cứu sự cố ngành BHXH Việt Nam, đảm bảo kịp thời chia sẻ các thông tin và tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng của Ngành.

- Kết quả việc hoàn thiện các quy định, hướng dẫn của Ngành về an toàn thông tin mạng.

- Kịp thời thông tin, truyền thông cảnh báo, nhận diện và phòng chống các hình thức lừa đảo trực tuyến về BHXH, BHYT và các thông tin về an toàn thông tin mạng.

- Nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình triển khai hiệu quả trong thực hiện công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng.

2. Hình thức truyền thông

- Thông tin, truyền thông trực tiếp: Tại các Hội nghị về công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng của cơ quan BHXH các cấp, hoặc lồng ghép cung cấp thông tin trong các Hội nghị giao ban cơ quan; lồng ghép cung cấp thông tin tại các Hội nghị truyền thông, Hội nghị đối thoại, Hội nghị cung cấp thông tin,… của cơ quan BHXH.

- Thông tin, truyền thông trên: Cổng Thông tin điện tử, các trang mạng xã hội của cơ quan BHXH các cấp, Tạp chí BHXH; ứng dụng VssID- BHXH số; khuyến khích CCVC đăng tải, chia sẻ các tin, bài về công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng của Ngành trên các trang mạng xã hội của cá nhân CCVC.

- Thông tin, truyền thông trên các kênh truyền thông của các cơ quan thông tấn, báo chí và qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Trung tâm Truyền thông

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin cung cấp các nội dung thông tin, truyền thông về công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng của ngành BHXH Việt Nam để các đơn vị chủ động triển khai đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

- Triển khai truyền thông các nội dung tại mục 1 Công văn này trên: Cổng Thông tin điện tử và các trang mạng xã hội của BHXH Việt Nam; các kênh truyền thông của các cơ quan thông tấn, báo chí.

3.2. Trung tâm Công nghệ thông tin

- Chủ động, kịp thời cung cấp nội dung các thông tin và các kết quả đạt được về công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng của ngành BHXH Việt Nam cho Trung tâm Truyền thông để tổ chức truyền thông kịp thời, hiệu quả.

- Duy trì cung cấp thông tin tại mục 1 Công văn này trong mục Tin tức trên ứng dụng VssID - BHXH số để người tham gia BHXH, BHYT biết và nâng cao ý thức cảnh giác.

3.3. Các đơn vị trực thuộc

- Tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông theo các nội dung tại mục 1 và 2 Công văn này đảm bảo hiệu quả.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao: Chủ động cung cấp các thông tin liên quan tới công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng của Ngành theo mảng nghiệp vụ được giao (nếu có); phối hợp với Trung tâm Truyền thông triển khai thực hiện các hoạt động liên quan tại Công văn này.

3.4. BHXH các tỉnh, thành phố

- Tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông theo các nội dung tại mục 1 và 2 Công văn này đảm bảo hiệu quả.

- Chỉ đạo hướng dẫn BHXH các quận, huyện đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng của ngành BHXH Việt Nam.

- Kịp thời nắm bắt và thông tin các hình thức lừa đảo trực tuyến về BHXH, BHYT tại địa phương (nếu có) qua Trung tâm Công nghệ thông tin và Trung tâm Truyền thông để báo cáo lãnh đạo Ngành và tổ chức thông tin, truyền thông cảnh báo tới toàn xã hội.

Trên đây là hướng dẫn về việc thông tin, truyền thông công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng của BHXH Việt Nam, yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh nghiêm túc triển khai đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ về BHXH Việt Nam (Trung tâm Truyền thông, số điện thoại: 024.36285231) để được hướng dẫn./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Văn phòng Ban Cán sự Đảng;
 - Lưu: VT, TT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Đào Việt Ánh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.