Open navigation

Công văn 3183/VPCP-KSTT ngày 10/05/2024 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về triển khai ký tắt điện tử đối với dự thảo văn

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3183/VPCP-KSTT

V/v thông báo ý kiến chỉ đạo của PTTg Trần Lưu Quang về việc triển khai ký tắt điện tử đối với dự thảo văn bản trình CP, TTg.

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trên cơ sở báo cáo của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai ký tắt điện tử đối với dự thảo Văn bản trình thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các bộ, ngành, địa phương.

a) Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương gương mẫu trong sử dụng chữ ký số cá nhân phê duyệt hồ sơ, văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng;

b) Thực hiện ký số cá nhân trên Tờ trình, Văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; ký tắt điện tử trên dự thảo Văn bản trình thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ;

c) Hoàn thiện, nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tại cơ quan mình, bảo đảm tính năng ký tắt điện tử các dự thảo văn bản trình thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Thời gian hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 năm 2024.

2. Văn phòng Chính phủ.

a) Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, cơ quan trong triển khai gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường điện tử;

b) Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, cơ quan thực hiện ký tắt điện tử các dự thảo văn bản trình thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trước ngày 15 tháng 5 năm 2024.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông.

a) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an và các cơ quan liên quan thường xuyên giám sát, kiểm tra đánh giá an toàn thông tin hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia. Điều phối huy động ứng phó, khắc phục sự cố an toàn thông tin mạng trên Trục liên thông văn bản quốc gia;

b) Kiểm soát quá trình vận hành, bảo đảm đường truyền Mạng Truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước hoạt động thông suốt, ổn định đáp ứng yêu cầu gửi, nhận văn bản điện tử theo quy định;

c) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm an toàn thông tin cho Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của bộ, ngành, địa phương theo quy định.

4. Ban Cơ yếu Chính phủ (Bộ Quốc phòng).

a) Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai cấp phát đầy đủ chứng thư số cho Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, cơ quan phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường điện tử;

b) Hỗ trợ, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tích hợp giải pháp ký số, ký tắt của người có thẩm quyền trên hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của các bộ, ngành, địa phương.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các đồng chí biết, chỉ đạo tổ chức thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trần Lưu Quang (để b/c);
- Ban Cơ yếu Chính phủ (Bộ Quốc phòng);
- Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Viettel;
- VPCP: BTCN, các Vụ: HC, TH, TCCV;
- Lưu: VT, KSTT (02). LST

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 Trần Văn Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.