Open navigation

Công văn 2154/TCT-CS ngày 21/05/2024 Chính sách thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2154/TCT-CS

V/v chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2024

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Công ty TNHH Framas Việt Nam.
(Đ/c: S 9, Đường 12, KCN Sóng Thần 2, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 01/20240424 VN-TCT ngày 24/04/2024 của Công ty TNHH Framas Việt Nam đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4724/CTBDU-TTKT4 ngày 12/10/2023 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương, trong đó có nêu vướng mắc của Công ty TNHH Framas Việt Nam.

Ngày 20/02/2024, Tổng cục Thuế đã có công văn số 558/TCT-CS trả lời các Cục Thuế: Khánh Hòa, Bình Dương, Thanh Hóa, Hà Nam, Bình Phước, Bắc Ninh, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về chính sách thuế đối với hoạt động xuấnhập khẩu tại chỗ.

Đề nghị Công ty TNHH Framas Việt Nam liên hệ với Cục Thuế tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Bình Dương, Công ty Framas Việt Nam được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Phó TCT Đặng Ngọc Minh 
(để báo cáo);
- Vụ PC;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.