Open navigation

Công văn 288/BHXH-VP ngày 31/01/2024 Phục vụ Nhân dân người lao động người sử dụng lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 288/BHXH-VP

V/v phục vụ Nhân dân, người lao động, người sử dụng lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2024 

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
 - Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công điện số 03/CĐ-TTg ngày 14/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chăm lo đời sống, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Công điện số 11/CĐ-TTg ngày 30/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024; đồng thời, để phát huy những kết quả đã đạt được năm 2023, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2024, Tổng Giám đốc yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (BHXH tỉnh), Giám đốc BHXH các quận, huyện, thị xã (BHXH cấp huyện) thực hiện nghiêm Công văn số 4520/BHXH-VP ngày 28/12/2023 của BHXH Việt Nam về việc thực hiện các nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; tập trung, chủ động và bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo Ngành và của cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai các nhiệm vụ được giao trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn theo phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ”, đẩy mạnh giao dịch điện tử, tập trung huy động mọi nguồn lực sẵn có, đẩy nhanh tiến độ giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT; phát huy lợi thế của hệ thống dữ liệu công nghệ thông tin và mã định danh của từng người tham gia, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, rút gọn tối đa các công đoạn, thủ tục và thời gian để chi trả đúng - đủ - kịp thời; đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN,...; trong đó tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

1. Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Bám sát tình hình tại địa phương trong dịp nghỉ Tết; xử lý kịp thời, đúng quy định hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền các công việc, tình huống phát sinh, với mục tiêu “Tuyệt đối không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhân dân và doanh nghiệp”; thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cấp, các ngành; thực hiện nghiêm chế độ trực Tết và chế độ thông tin, báo cáo; kịp thời tiếp nhận, xử lý những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của người dân và giải quyết những công việc đột xuất phát sinh trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn; trong đó tập trung các nhiệm vụ sau:

a) Giải quyết, thanh toán đầy đủ, kịp thời, cải cách nhất quyền lợi người tham gia và người thụ hưởng BHXH; chế độ bảo hiểm thất nghiệp; chế độ ốm đau, thai sản,...

b) Phân công cán bộ tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến và trực tiếp để trả kết quả kịp thời hạn và tiến độ theo quy định, đồng thời, thường xuyên theo dõi hệ thống hạ tầng và ứng cứu sự cố an toàn thông tin khi phát sinh.

c) Bố trí bộ phận giám định thường trực để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc về khám, chữa bệnh BHYT được người dân phản ánh qua đường dây nóng hoặc đến gặp trực tiếp.

d) Tạm ứng, thanh quyết toán đầy đủ, kịp thời kinh phí khám, chữa bệnh BHYT theo đúng quy định. Thường xuyên theo dõi, phối hợp chặt chẽ với cơ sở KCB để đảm bảo đủ thuốc, hoá chất, vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh BHYT trong danh mục được quỹ BHYT chi trả. Trường hợp có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam để được giải quyết.

e) Cấp, đổi, gia hạn thẻ BHYT kịp thời đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT; tiếp nhận ngay hồ sơ và thu tiền đóng BHYT đối với các trường hợp tăng mới hoặc gia hạn thẻ BHYT trong trường hợp người dân đến cơ quan BHXH nộp tiền để gia hạn thẻ BHYT không thông qua tổ chức dịch vụ.

f) Tăng cường truyền thông, vận động, khuyến khích người hưởng nhận chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân để người hưởng được nhận chế độ nhanh chóng, thuận tiện nhất.

g) Bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, Sở, Ban, Ngành để triển khai các hoạt động hỗ trợ, chăm lo và đảm bảo đời sống, an sinh xã hội cho người dân theo các Chương trình, Kế hoạch trên địa bàn.

h) Bám sát Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Quyết định số 24/QĐ-BHXH ngày 19/01/2024 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính Phủ và Công văn số 235/BHXH-TST ngày 26/01/2024 của BHXH Việt Nam về việc tạm giao kế hoạch thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2024 để quyết liệt triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ (Giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN; thu, phát triển người tham gia; cải cách thủ tục hành chính;...) ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới Giáp Thìn 2024.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin:

a) Đảm bảo duy trì hoạt động vận hành thường xuyên, liên tục hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, các phần mềm nghiệp vụ, cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số, kết nối đến cổng dịch vụ công Quốc gia và cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; đảm bảo dữ liệu được kết nối, chia sẻ thông suốt đến các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan và người dân. Đảm bảo kỹ thuật để người dân sử dụng thẻ Căn cước công dân, ứng dụng Định danh điện tử quốc gia (VNEID) để khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

b) Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng, cử cán bộ trực để sẵn sàng ứng cứu sự cố an toàn thông tin khi phát sinh.

3. Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ - Chăm sóc khách hàng: Hướng dẫn, bố trí cán bộ trực Tổng đài, các đường dây nóng và các ứng dụng hỗ trợ, giải đáp, tư vấn người dân, doanh nghiệp, người sử dụng lao động trực tuyến của ngành từ Trung ương đến địa phương, đảm bảo kịp thời hỗ trợ, giải đáp, tư vấn cho người dân khi có phát sinh.

4. Vụ Tài chính - Kế toán: Đảm bảo đầy đủ nguồn kinh phí để tổ chức chi trả, phục vụ kịp thời cho người thụ hưởng chính sách về BHXH, BHYT, BHTN.

5. Vụ Thanh tra - Kiểm tra: Phối hợp, hướng dẫn BHXH các tỉnh, các cơ quan có thẩm quyền thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện vượt cấp, đông người; xử lý sớm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tránh gây bức xúc kéo dài; chống trục lợi BHXH, BHYT, BHTN; theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong dịp Tết.

6. Trung tâm Truyền thông:

a) Bám sát các văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam về công tác truyền thông và tình hình kinh tế - xã hội, đặc thù văn hóa dân cư, truyền thống của từng địa phương để chủ động, triển khai đa dạng, linh hoạt, sáng tạo các hoạt động, hình thức truyền thông, đặc biệt, tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội,... để truyền thông trong dịp nghỉ Tết; giúp chính sách BHXH, BHTN, BHYT thực sự lan tỏa tới mọi người dân, mọi vùng miền. Đồng thời cũng giúp người dân dễ dàng tìm kiếm, tiếp cận, theo dõi thông tin, hiểu được ý nghĩa, vai trò của BHXH, BHTN, BHYT; hạn chế tình trạng rút BHXH một lần; nâng cao ý thức chấp hành về pháp luật BHXH, BHTN, BHYT.

Tăng cường tuyên truyền các kết quả nổi bật của Ngành gắn với người dân, doanh nghiệp; sự phối hợp chỉ đạo của các ngành, các cấp.

b) Tập trung truyền thông, hướng dẫn người dân, người lao động, doanh nghiệp, người sử dụng lao động thực hiện các thủ tục hành chính khi tương tác với cơ quan BHXH và nội dung công văn này trước, trong và sau Tết.

7. Văn phòng BHXH Việt Nam: Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh trong dịp Tết, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ngành đối với những sự việc phát sinh.

8. Các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động xử lý, giải quyết các công việc, nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền, phạm vi, trách nhiệm được giao, phân công công việc hợp lý, bảo đảm chất lượng, tiến độ công việc trước và sau các ngày nghỉ Tết; trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo cơ quan có thẩm quyền để giải quyết; đảm bảo công việc được diễn ra xuyên suốt, không để ảnh hưởng đến việc giải quyết những thủ tục hành chính về quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý Ngành BHXH Việt Nam; phân công cán bộ, lãnh đạo trực cơ quan, đơn vị, sẵn sàng giải quyết các công việc phát sinh trong thời gian nghỉ Tết; bảo đảm công chức, viên chức, người lao động nghỉ Tết theo quy định của pháp luật. Chủ động phối hợp với các ngành, các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, người lao động quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu tiên sau Tết, đảm bảo không có độ trễ. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo về Văn phòng BHXH Việt Nam để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Ngành.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Giám đốc BHXH cấp huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ; (để b/c)
- Phó TTg Lê Minh Khái; (để b/c)
- Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH; (để b/c)
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXHVN;
- BHXH các tỉnh, TP;
- BHXH các quận, huyện, thị xã;
- VP HĐQL, VP BCS Đảng, VPĐU;
 - Lưu: VT, VP. 

TỔNG GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Thế Mạnh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.