Open navigation

Quyết định 482/QĐ-BXD ngày 28/05/2024 Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2024 của Bộ Xây dựng

BỘ XÂY DỰNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 482/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2024

 QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH LỊCH PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NĂM 2024 CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23/11/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê ngày 12/11/2021;

Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2024 của Bộ Xây dựng.

Điều 2. Căn cứ Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2024, các đơn vị thuộc Bộ thực hiện việc rà soát, tổng hợp số liệu các chỉ tiêu thống kê thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm đôn đốc việc thực hiện Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2024 đảm bảo phổ biến theo đúng thời gian quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin;
 - Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Văn Sinh 

LỊCH PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NĂM 2024 CỦA BỘ XÂY DỰNG

(Kèm theo Quyết định số 482/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

STT

Thông tin phổ biến

Loại thông tin

Thời gian phổ biến

Hình thức phổ biến

Đơn vị chịu trách nhiệm phổ biến

A

B

1

2

3

4

I

Định kỳ 6 tháng

 

 

 

 

 

Số liệu các chỉ tiêu thống kê trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng kỳ công bố 6 tháng

Số liệu ước tính 6 tháng năm 2024

Ngày 31/7/2024

Website của Bộ

Vụ Kế hoạch-Tài chính; Trung tâm Thông tin

II

Định kỳ năm

 

 

 

 

1

Báo cáo tình hình thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư

Số liệu chính thức năm 2023

Ngày 31/5/2024

Website của Bộ

Vụ Kế hoạch-Tài chính; Trung tâm Thông tin

2

Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu

Số liệu chính thức năm 2023

Ngày 31/5/2024

Website của Bộ

Vụ Kế hoạch-Tài chính; Trung tâm Thông tin

3

Số liệu các chỉ tiêu thống kê trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng kỳ công bố năm (Công bố các chỉ tiêu theo chức năng nhiệm vụ của Bộ Xây dựng được quy định tại Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ).

Số liệu chính thức năm 2023

Ngày 31/7/2024

Website của Bộ

Vụ Kế hoạch-Tài chính; Trung tâm Thông tin

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.